Sunday, March 13, 2016

အပိုင္း (၁၀) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


===========================
လက္မ ေထာင္နိုင္သည့္ တိုက္ပြဲ
*****************************
ေယာယုံသည္ အရွံဳးဆုံးပြဲျဖစ္ခ့ဲသက့ဲ့သုိ့
CPB ႏွင့္ KIA တိ့ုတြဲတိုက္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားထဲတြင္
အျပတ္အသတ္အနိုင္ရခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည့္ တိုက္
ပြဲတစ္ပြဲလည္း ရွိခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးသည့္ အ ခ်ိန္ကား ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလ ၁၉၈၈ အကုန္ ၁၉၈၉ ႏွစ္ဦးခန့္ကျဖစ္သည္။၁၉၈၈ အေရးအခင္းအတြင္း အစိုးရအားဖိအားေပးနိုင္ရန္
CPB တိ့ုလွဳပ္ရွားခ့ဲသည့္ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအ
နက္ တခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္အေရွ့ပိုင္းတြင္ မိုင္း
ေယာင္းတိုက္ပြဲေဖၚသက့ဲ့သုိ့ ရွမ္းေျမာက္တြင္ လည္း တိုက္ပြဲတခုေဖၚသည္။
ထိုတိုက္ပြဲသည္ တာမိုးညဲအနီး ကုန္းဆာရြာ
တြင္ျဖစ္ပြါးခ့ဲ၍ ကုန္းဆာတိုက္ပြဲဟုေခၚသည္။ ထို
စဥ္ CPB ၏ ေျမာက္ပိုင္ဗ်ဴရိုမွ တပ္မ်ားအျပင္ ဖုန္
က်ားဖူးဦးစီးသည့္ ကိုးကန့္တပ္အခ်ိဳ့လည္းပါသည္။
ေဒသခံ KIA တပ္ဖြဲဝင္မ်ားလည္းပါသည္။ CPBႏွင့္
KIA တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ား စုဖြဲ့လွဳပ္ရွားေနသည္ကို ရွင္းလင္းရန္ ေရွ့တန္းတပ္မ ၉၉ မွ ခမရ ၁၀၉ တစ္ရင္းလုံအား၎ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္း ၂ အား၎ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။
တပ္မ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တာမိုးညဲအထက္
မန္ဂ်ယ္ကြင္းအတြင္းရွင္းလင္းရန္ ခမရ ၁၀၉ အား
တာဝန္ေပးခ့ဲျပီး ခမရ ၁၀၉ အားအေထာက္အကူ ူေပးရန္ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းအား အေရွ့ဖက္ျခမ္းမွ အေထာက္အကူအျဖစ္
ခ်ီတက္လွဳပ္ရွားေစခ့ဲသည္။ ထိုသတင္းကို ရရွိ တြက္ဆထားေသာ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ တပ္ဖြဲ့ အင္အားအမ်ားစုကို မန္ဂ်ယ္ကြင္းအတြင္းဝင္လာမည့္ ခမရ ၁၀၉ အားေခ်မွဳန္းတိုက္ခိုက္နိုင္ရန္ ေနရာခ်ထားျပီး ေဘးမွေထာက္ကူေပးမည့္ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းအား ကုန္းဆာရြာအနီးတြင္ တားဆီး ပိတ္ဆို့ဟန့္တားထားရန္ တပ္အခ်ိဳ့ခ်ထားခဲ့သည္။
အစိုးရတပ္စစ္ေျကာင္းမ်ား ဝင္လာသည့္ေန့ တြင္ ေမ်ွာ္လင့္မထားသည္မ်ား ျဖစ္လာခ့ဲသည္။
ေတာင္ေျကာအတိုင္းခ်ီတက္လာေသာ ခမရ ၁၀၉ တပ္ရင္းသည္ မန္ဂ်ယ္ကြင္းအေပၚရွိ ေတာင္ေျကာ
သုိ့ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ဆက္လက္၍ ခ်ီတက္
ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္တန့္လိုက္သည္။ CPB/KIA
တိ့ု၏ တပ္ဖြဲ့စုစည္းလွဳပ္ရွားမွဳသတင္းမ်ားကို တြက္
ခ်က္ျပီး ကြင္းအတြင္းေရာက္လ်င္ ေျမအေနအ ထားအရ ဝိုင္းပတ္ေခ်မွဳန္းခံရနိုင္သည္တြက္ခ်က္
မိပုံရသည္။ ထို့ေျကာင့္သူအတြက္ ေျမအေနအထား အသာစီးရနိုင္သည့္ ေတာင္ေျကာေပၚတြင္
တပ္ကိုထိုင္ထားလိုက္သည္။ ထိုအခါ အဆိုပါတပ္
ရင္းကို တိုက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပူးတြဲတပ္
မ်ားအဖိ့ု သတ္ကြင္းအတြင္း ဝင္မလာ၍ တိုက္မရ
ဘဲ အခက္ျကံဳေနသည္။
သုိ့ေသာ္ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္း ၂ ကေတာ့
သတ္မွတ္လမ္းေျကာင္းအတိုင္းခ်ီတက္လာေန
သည္။ ထိုစဥ္ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္း ၂ မွဴးလည္း
ျဖစ္ ဒုရင္းမွဴးလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးလွျမင့္မွာ တနသၤာရီတိုင္းရွိ တပ္ရင္းတစ္ရင္းသုိ့ ရင္းမွဴးအျဖစ္
ေျပာင္းေရႊ့ရန္ အမိန့္စာေလာေလာလတ္လတ္
ထြက္ထားသည္ျဖစ္ရာ တက္ျကြေနသည္။
ေန့လည္ခင္းအေရာက္ ကုန္းဆာအနီး ပိတ္
ဆိ့ုရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ KIA တပ္ဖြဲ့မွာ စစ္ သည္ ေလးငါးေယာက္သည္ ေတာင္ေျကာေပၚမွ
ဆင္း၍ ရြာထိပ္တြင္ ေရခပ္ရန္ဆင္းလာခ့ဲသည္။
သူတိ့ုအဖိ့ုလည္း မန္ဂ်ယ္မွ အစိုးရတပ္ရင္းလွဳပ္
ရွားမွဳမ်ား မျကား၍ ေအးေအးလူလူ ေရခပ္ဆင္း ျကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ရြာ
အတြင္းသုိ့ ဝင္ေရာက္လာေသာ ခလရ စက ၂ မွ
ေရွ့ေျပးကင္းနွင့္ပက္ပင္းတိုးေတာ့သည္။
ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းမွ စတင္ပစ္ခတ္သည္ႏွင့္
KIA တပ္သားမ်ားလည္း ၎တိ့ုတပ္ဖြဲ့ ေနရာယူ ူထားရာေတာင္ေျကာေပၚသုိ့ ျပန္လည့္ေျပးတက္
သည္။ ထိုအခါ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းလည္း KIA
အဖြဲ့ငယ္ေလးမ်ွသာျဖစ္နိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ လြဲစြာ ခ်မိပုံေပၚသည္။ တရွဴးထိုးလိုက္လံပစ္ခတ္
ေတာ့သည္။ ပုံမွန္ စစ္ေျကာင္း ၁ ေျကာင္းခ်ီတက္ လ်င္ စစ္သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျကား ၁၅ ေပခန့္ ့္ျခား၍ခ်ီတက္သည့္ျပင္ မသကၤာသည့္ေနရာမ်ားကို ေရွ့ေျပးတပ္စုကရွင္းျပီးမွေနာက္ကစစ္္ေျကာင္း
ကလိုက္ပါေလ့ရွိသည္။ အနိမ့္အျမင့္ ေတာအုပ္ႏွင့္
ရွဳတ္ေထြးေသာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းကဲ့သုိ့ အင္အား ၁၅၀ ဝန္းက်င္ခန့္ရွိ
ေသာ စစ္ေျကာင္းခ်ီတက္မွဳသည္ ရွည္လ်ားေပရာ
ဝိုင္းပတ္ရန္ အတန္ငယ္ခက္ခဲသည္။
သုိ့ေသာ္ KIA အနဲငယ္ဟု ထင္မွတ္မွားျပီး တပ္
အားလုံးေရွ့သုိ့ အတင္းေျပးဝင္လာေသာအခါ ၎
စစ္ေျကာင္းသည္ စုမိသလိုျဖစ္သြားျပီး ဝိုင္းပတ္ ရန္ လြယ္ကူသြားသည္ဟုဆိုရမည္။ဤသုိ့ျဖင့္
ေတာင္ေျကာမ်ားေပၚရွိ ပူးတြဲတပ္မ်ား ျပန္လည္ပစ္
ခတ္မွဳျဖင့္ တိုက္ပြဲသည္ စတင္ေတာ့သည္။ ထိုခ်ိန္
တြင္ အင္အားမနဲေျကာင္း သေဘာေပါက္သြားျက
ေတာ့သည္။ တိုက္ပြဲစျပီး အတန္ျကာသည့္အထိ
ခမရ ၁၀၉ တပ္ရင္းကား မန္ဂ်ယ္ကြင္းအေပၚမွ
တုတ္တုတ္မလွဳပ္။ ၇၅ မမ လက္နက္ျကီးႏွင့္သာ
ပစ္ကူေပးနိုင္သည္။ ၎ပစ္ကူမွာလည္း မထိ ေရာက္ေပ။
ဤသုိ့ႏွင့္ ခမရ ၁၀၉ ဝင္မလာသည္မွာ ေသ
ခ်ေလာက္သည္ဟု တြက္ခ်က္၍ ရေသာအခါ ပူးတြဲ
တပ္ဖြဲ့သည္ မန္ဂ်ယ္ကြင္းအတြင္း သတ္ကြင္းျပင္
ထားေသာ တပ္မ်ားထဲမွ အခ်ိ့်ကိုထုတ္၍ ကုန္းဆာ
ဘက္ကို ေစလႊတ္၍ တိုက္ပြဲဦးတည္ခ်က္ကို ေျပာင္းလိုက္သည္။ မန္ဂ်ယ္ကြင္းအတြင္း ဆင္းလာနိုင္သည့္ ခမရ ၁၀၉ အားတားဆီးရန္ တပ္အခ်ိဳ့သာခ်န္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ဤသုိ့ျဖင့္ ခလရ ၃ စစ္ေျကာင္းသည္ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့၏ ျပင္းထန္ေသာ
ဝိုင္းပတ္တိုက္ခိုက္မွဳကိုခံရေတာ့သည္။ ျပင္းထန္
ေသာ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားအတြင္း ခလရ ၃ စစ္ ေျကာင္းလည္းေဖါက္ထြက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္
ေတာ့ေပ။ အလူးအလဲခံရေတာ့သည္။
ညေနေစာင္းတိုက္ပြဲျပီးေတာ့ ခလရ ၃ စစ္
ေျကာင္း ၂ မွ အရာရွိစစ္သည္ ၁၀၆ ေယာက္က်ဆုံးသည္။
စစ္ေျကာင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးလွျမင့္အပါ ၁၅ ဦး သုံ့ပမ္းအ
ျဖစ္အဖမ္းခံရသည္။ အဖမ္းခံရသူ ၁၅ ဦးစလုံး ဒဏ္ရာကိုယ္စီႏွင့္ျဖစ္သည္။၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ နီးပါး
ေလာက္ကေတာ့ တေယာက္တကြဲစီ ေဖါက္ထြက္
၍ လြတ္သြားျကသည္။ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း
ပုန္းေအာင္းေရွာင္ရွားရင္း တာမိုးညဲႏွင့္ ၎အနီးရွိ
အစုိးရတပ္စခန္းမ်ားသုိ့ ေနာက္၂ ရက္ ၃ ရက္ေန မွ အသီးသီးျပန္ေရာက္ျကသည္။
က်ဆုံးသြားသည္ ရုပ္အေလာင္း ၁၀၆ ေလာင္း
ကို က်င္းျကီး ၃ က်င္းတူး၍ ျမွဳပ္ႏွံေပးခ့ဲသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့မ်ား စစ္ေျမျပင္ရွင္းလင္း၍ ဆုတ္ခြါသြားျပီးေနာက္ ၂ ရက္ခန့္အျကာမွ ခမရ ၁၀၃ တပ္ရင္းစစ္ေျမျပင္ရွင္းလင္းဝင္ေရာက္လာျပီး ထိုက်င္းမ်ားကို ျပန္ေဖၚ၍ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ဓါတ္ပုံရိုက္မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျကိဳးစားေသာ္လည္း ရုပ္အ ေလာင္းမ်ား ပုပ္ပြရုပ္ပ်က္ေနျပီျဖစ္၍ အားလုံးကိုမွတ္တမ္းတင္ရန္မျဖစ္နိုင္ခ့ဲေတာ့ေပ။
ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့တပ္ဖြဲ့အတြက္ေတာ့ အနိုင္ရဆုံးပြဲဟု
ဆိုရမည္။ ဤတျကိမ္ကုန္းဆာေတာင္ေျကာတြင္
အျမွဳပ္ႏွံခံလိုက္ရသူမ်ားမွာ ခလရ ၃ မွ စစ္သည္
မ်ားျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။
ဤတိုက္ပြဲအရွံဳးေျကာင့္ တပ္မ ၉၉ တပ္မမွဴး
ဗိုလ္မွဴးျကီးဝင္းေဇာ္ညြန့္ ေျကြထည္ေျမထည္လုပိငန္းသုိ့ ဦးေဆာင္ညွႊန္ ္ျကားေရးမွဴးအျဖစ္ေျပာင္းေရႊ့ရသည္။ ခမရ ၁၀၉
ရင္းမွဴး စစ္ခုံရံုးအတင္ခံရျပီး ျပဳတ္သြားသည္။ သုိ့
ေသာ္ သူ့ေျကာင့္ ခမရ ၁၀၉ မွ စစ္သည္မ်ားအထိ
အခနုက္သက္သာခ့ဲရသည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလုံးက
ေတာ့ အသိမွတ္ျပဳရသည္။ သူသာ မဆင္မျခင္
မန္ဂ်ယ္ကြင္းတြင္းဝင္လာလ်င္ ခလရ ၃ အစား
သူတို့ျဖစ္သြားဖြယ္ရွိသည္။
ဗိုလ္မွဴးလွျမင့္အတူ အဖမ္းခံလိုက္ရသူမ်ားက
ေနာင္တစ္လအျကာတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းခံရ၏။
သူအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း စစ္တိုက္ခ့ဲ သည့္စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု
အဖမ္းခံရစဥ္ကာလတြင္ ဆိုခ့ဲသည္။ ျပန္လြတ္ သြားရင္ စစ္ခုံရံုးတက္ရေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာဟု ဆိုခ့ဲ
သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာ့ အေရးခံရပုံေတာ့မရ။
စစ္ယူနီေဖါင္းေတာ့ ခ်ြတ္လိုက္ရသည္။ သူ့
အား ေနာင္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း မႏၲေလးတိုင္းတိ့ု တြင္ ရဲမွဴးျကီးအျဖစ္ေတြ့လိုက္ရသည္။
ေယာယုံတိုက္ပြဲျပီးေတာ့ သူရဘြဲ့ေတြ စြမ္းရည္
ဘြဲ့ေတြ ရာထူးတိုးေတြနွင့္ စည္စည္ကားကားျဖစ္
ခ့ဲသည္။ ကုန္းဆာတိုက္ပြဲအျပီးတြင္ေတာ့ ရာထူး
ေျပာင္းေတြ ရာထူးျပဳတ္ေတြႏွင့္ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ဤကား စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အနိုင္ႏွင့္အရွံဳးတ့ုိ
၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။
သုိ့ေသာ္ ဤတိုက္ပြဲအျပီး CPB ျပိဳကြဲသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားခြဲထြက္ျက
သည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ CPB ႏွင့္ KIA ၏
ေနာက္ဆုံးပူးတြဲစစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳျဖစ္သြားေတာ့
သည္။ သုိ့ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိေသာ CPB
၁၀၁ စစ္ေဒသသည္ ေနာက္အက်ဆုံးခြဲထြက္သည့္အဖြဲ့ျဖစ္ရာ CPB ၁၀၁ စစ္ေဒသႏွင့္ KIA တိ့ု
ပူးတြဲတိုက္ပြဲမွာ ၁၉၈၉ အကုန္ ၁၉၉၀ ေလာက္ တြင္ျဖစ္ခ့ဲေသးသည္။ ျမစ္ျကီးနားအထက္ အင္ဂ်ားယန္စခန္း သိမ္းတိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ၁၀၁ စစ္ေဒသမွ
တပ္မွဴးမုတ္ယင္ေဇာင္းေဟာင္ ႏွင့္ KIA တိ့ုပူးတြဲတိုက္ခ့ဲျက သည္။
ယင္းတိုက္ပြဲသည္ CPB ႏွင့္ KIA တိ့ု၏ ေနာက္ ဆုံးပူးတြဲ တိုက္ပြဲဟုဆိုမည္။ ယင္းတိုက္ပြဲျပီးသည့္
ေနာက္ CPB ၁၀၁ စစ္ေဒသသည္ NDA(K) ဒီမိုက
ေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (ကခ်င္) ဟုေျပာင္းလဲဖြဲ့စည္း
သြားေတာ့သည္။ သုိ့ႏွင့္ CPB ႏွင့္ KIA ပူးတြဲစစ္
ဆင္ေရးမ်ား တခန္းရပ္သြားေတာ့သည္။
စစ္ပြဲ
ထိုတိုက္ပြဲ ၂ ပြဲကို တတ္နိုင္သမ်ွ အေသးစိတ္
ေရးျပျခင္သည္ ရည္ရြယ္တခုေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပည္မတြင္ ၁၉၇၅ ေနာက္ပိုင္း၌ ျပည္တြင္းစစ္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းခ့ဲျပီ
ျဖစ္သည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ျပည္မရွိ လူထုအဖိ့ု စစ္ပြဲႏွင့္
ေဝးကြာသက့ဲသုိ့ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မခံခ့ဲရေပ။သုိ့
ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကယားျပည္
နယ္ ကရင္ျပည္ မြန္ျပည္နယ္တို့တြင္ စစ္ပြဲမ်ားမ
ရပ္တန့္ခ့ဲေပ။ အယူဝါဒကြဲလြဲမွဳအရ၎ အမ်ိဳးသား
ေရးအရ၎ စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္၍ ျပင္းထန္စြာ
ျဖစ္ပြါးေနသည္။
ေဖၚျပခ့ဲသည္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲ ၂ ပြဲသည္
ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခ့ဲသည့္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ေသေျကဒဏ္ရာရမွဳမ်ားစြာရွိခ့ဲသည့္ တိုက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ့ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခ့ဲ
သည့္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္
သည့္ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္မ်ားစြာ က်ဆုံးဒဏ္ရာရခ့ဲ ့ဲျကသက့ဲသုိ့ ေဒသခံလူထုသည္လည္း စစ္ေဘးစစ္
ဒဏ္ကို ေရွာင္လႊဲ၍ မရခ့ဲေပ။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း
လူထုပါထိခိုက္မွဳရွိသက့ဲသုိ့ ရြာမ်ား အိုးအိမ္မ်ားစြာ
သည္ အေျမာက္ဆံ ဗံုးဆံတိ့ုေျကာင့္ မီးေလာင္ ပ်က္ဆီးရွံဳးခ့ဲျကရသည္။ ရြာမ်ားစြန့္ပစ္ထြက္ေျပး
ခ့ဲရသည္။ ထိုေဒသ၏ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ရြာ
ပ်က္မ်ားစြာကိုေတြ့နိုင္သည္။ ထို့အတူ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားကို ထိုေဒသမ်ားတြင္ ယ
ေန့တိုင္ ေသာင္းသိန္းခ်ီ၍ ေတြ့ရဆဲျဖစ္သည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေလးနက္ေစျခင္း
အလိ့ုငွါ တိုက္ပြဲ ၂ ပြဲ၏ အေသးစိတ္အေျခအေန မ်ားကို ပုံေဖၚျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
္ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung