Saturday, March 12, 2016

အပိုင္း (၆) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


==========================
(ဤေဆာင္းပါးကို Facebook name Mg Mg Soe မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။)
ျဖည့္စြက္ခ်က္- [လမုန္တူးဂ်ိဳင္ ( ေနာင္ KIO ဥကၠဌ ကြယ္လြန္ ) သည္
မုန္လုံသုံးဆင့္ေကဒါေက်ာင္း ပထမပတ္မွဟု ျပင္ဆင္အပ္ပါ
သည္။ အဆိုပါသုံးဆင့္ေကဒါ ပထမပတ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္အိမ္
လည္း ပါဝင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္အိမ္သည္ထိုစဥ္က KIA တပ္မဟာ ၃ မွဴးျဖစ္ျပီး ေနာင္တြင္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ VCS
တာဝန္ယူခ့ဲပါသည္။]
CPB ၏ KIA သုိ့လက္နက္အကူအညီ
*********************-************
KIA တိ့ု ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္း8အား
အေလးထားျခင္းမွာအေျကာင္းမဲ့ေတာ့မဟုတ္ေပ။
မုန္လုံသင္တန္းေက်ာင္းမွ အရာရွိမ်ားအား CPB
သင္တန္း ၅ လျပီးလ်င္ တရုတ္ျပည္သုိ့ ၁ လလွည့္
လည္ျကည့္ရွဳေရးသြားရေသာ္လည္းေကာက္ကြတ္
ေက်ာင္းသင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ ထိုက့ဲသုိ့ေသာ
အစီအစဥ္မရွိ။သုိ့ေသာ္ထူးျခားသည့္ အစီအစဥ္ရွိ
သည္။ ၎မွာသင္တန္းဆင္းပြဲျပီး၍ ေနာက္တေန့
တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းေလးပတ္စလုံး တပတ္လ်င္ တပ္ခြဲ
၂ ခြဲစာလက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည္။ သုိ့ေသာ္
တပ္ခြဲဖြဲ့စည္းပုံမွာ တရုတ္တပ္ခြဲဖြဲ့စည္းပုံအတိုင္း
တခြဲစာဆိုလ်င္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၂၀ ေက်ာ္
ရွိရာ သင္တန္း တစ္ပတ္လ်င္ လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ
၂၅၀ ခန့္တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။
တပ္ဆင္ေပးေသာလက္နက္ငယ္မ်ားမွာ M20 ပစၥတို M21 semi auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M22 fully auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M14 fully auto ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ M23 စက္ကေလး M 40 ပုခုံးထမ္းေလာင္ခ်ာ( ဘဇူကာ )60 mm ေမာ္တာ တိ့ုျဖစ္သည္။၎တိ့ုႏွင့္အတူ က်ည္ဆံ က်ည္ကပ္ ခ်ပ္ဝတ္ တန္ဆာ (equipment) တပ္ခြဲသုံး ေဆး အိတ္ အစရွိသည္တိ့ုပါ တပါတည္းတပ္ဆင္ေပးခ့ဲ သည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေလးပတ္အ
တြင္း KIA သင္တန္းဆင္းမ်ားမွတဆင့္ လက္နက္
ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၀၀၀ ခန့္တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္
ထိုစဥ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပါေက်ာက္ နားေဖါ့သုိ့ လက္နက္ငယ္ တပ္မဟာတစ္ခုစာႏွင့္ လက္နက္
ျကီးတပ္ရင္းတစ္ရင္းစာ ထပ္မံပို့ေပးခ့ဲေသးသည္
ဟုဆိုပါသည္။ လက္နက္ျကီးမ်ားမွာ 57 mm
75mm ေနာက္ပြင့္အေျမာက္မ်ားႏွင့္ 82 mm
ေမာ္တာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ KIA သည္လည္း
ထိုင္းနယ္စပ္ထိလည္း ပင္ပမ္းတျကီးသြားသယ္
စရာမလို ေငြေျကးေပးဝယ္စရာလည္းမလိုဘဲ
CPB ထံမွ လက္နက္အေျမာက္အမ်ားရခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။သုိ့ေသာ္ KIA တိ့ုအေနႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ္လမ္းေျကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္မပစ္ေပ။ ဆက္ ္လက္၍ ရတတ္သမ်ွ သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။
KIA တိ့ုအေနႏွင့္ ထိုသင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခု အ
ျပင္ ၁၉၇၉ CPB ပန္ဆန္း ဗဟို၌ ေဒါက္တာလွ
ေက်ာ္ေဇာဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ ေဆးေက်ာင္းသုိ့
လည္း သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ခ့ဲသည္။
ထိုျပင္ သုံးဆင့္ေကဒါ သင္တန္းေက်ာင္းျပီး
သြားေသာအခါ ေနာက္ဆုံးသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္
အျဖစ္တာဝန္ယူခ့ဲသူ CPB အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ
ဝင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္စိန္သည္ KIA ဗဟိုဌာန
ခ်ဳပ္တြင္ CPB ကိုယ္စားလည္အျဖစ္သြားေရာက္
တာဝန္ယူခ့ဲျပီး KIA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ပင္ ေရာဂါႏွင့္
ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။
KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟိုတပ္မ်ား
ထိုစဥ္က KIA ဗဟိုဌာခ်ဳပ္အား ပါေက်ာက္
နားေဖါ့ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
၁၉၇၆ ထိ KIAသည္ တပ္မဟာ ၄ ခုႏွင့္ တပ္
ရင္း ၁၁ ရင္းဖြဲ့စည္းထားေသာ္လည္း ဗဟိုမွတိုက္
ရိုက္ ကိုင္ေသာ သီးသန့္တပ္ရင္းဟူ၍ မရွိေပ။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ
တပ္ရင္းမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရစုစည္း
ျခင္းမ်ိဳးသာရွိခ့ဲသည္။
၁၉၇၇ မွစ၍ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းဆင္း တပ္
ရင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ ဗဟိုတပ္
မ်ားကို ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ေကာက္ကြတ္သင္တန္း
ဆင္း ၄ ပတ္အား အေျချပဳ၍ ရင္း 251/252/253/
254 တိ့ုက္ိုဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ထို့အတူ ထိုစဥ္ KIA
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူထားသူ ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္း ဦးစီး
၍ ထိုဗဟိုတပ္မ်ားကိုကိုင္ျပီး တိုက္ပြဲမ်ားေဖၚခ့ဲသည္
နားလုံစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ဖါးကန့္ကားလမ္းတြင္
စစ္ေျကာင္းတခုအား လမ္းျဖတ္ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း တို့မွာ ထင္ရွားသည္။
နားလုံစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမွာလက္နက္ျကီးႏွင့္ ေျခလ်င္ေပါင္းစပ္ျပီး တိုက္ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ျပီး KIA ၏ သမရိုးက် ေျပာက္က်ားစစ္မွ ေသြဖီလာ သည့္ ပုံမွန္စစ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထို တိုက္ပြဲသည္ ေအာင္ျမင္မွဳမရခ့ဲေပ။စခန္းအား သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲ ။ အေတြ့ျကံဳေကာင္းသာ ရခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ဖါးကန့္ကားလမ္း လမ္းျဖတ္
တိုက္ပြဲကေတာ့ စိတ္ရွည္စြာေစာင့္စားအပင္းပမ္း ခံနိုင္မွဳေျကာင့္ အစိုးရစစ္ေျကာင္းတစ္ေျကာင္း လုံးအားေအာင္ျမင္စြာ အထိနာေအာင္တိုက္ခိုက္ ္နိုင္ခ့ဲသည္။သုိ့ေသာ္ ထိုကာလက တပ္မဟာ ၂ မွဗိုလ္မွဴးလခန္ပန္းေအာင္ဦးစီးသည့္ ခႏၲီးျမိဳ့သိမ္း
တိုက္ပြဲကေတာ့ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။
တိက်ေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ားေဖၚျပရန္အ တြက္ ပုံရိပ္မ်ားသည္ ေဝဝါးခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္
ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အိပ္ရာဝင္ ပုံျပင္မ်ား
ယုံတမ္းပုံျပင္မ်ား လုပ္ဇတ္မ်ားေတာ့မဟုတ္ခ့ဲပါ
ေပ။
KIA မွ CPB သုိ့ေပးေသာအကူအညီ
CPB မွ KIA သုိ့အကူအညီေပးသည့္နည္းတူ
KIA မွ CPBသုိ့အကူအညီျပန္ေပးသည့္အေျကာင္း
အခ်င္းအရာမ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္
ပန္ဆန္း၌ျပဳလုပ္ေသာ CPB ဗဟိုေကာ္မတီေဆြး
ေႏြးပြဲျပီးေနာက္ CPB သည္ ေနာက္ေျခလွမ္းမ်ား
အတြက္ CPB အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရိုႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း
ဗ်ဴရို ပါတီေပါလစ္ဗ်ဴရိုဝင္မ်ားဦးေဆာင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲ
သည္။
CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုအား ရဲေဘာ္ေအာင္ေခၚ
ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္ အသားမဲ ( ကြယ္လြန္) ကဦးေဆာင္ ကာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ရဲေဘာ္
စိုင္းေအာင္ဝင္း( ရွမ္းေက်ာင္းသား) တို့ႏွင့္ဖြဲ့စည္း
ခ့ဲသည္။ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းတိ့ုမွာ
မူလက CPB ျမစ္ဖ်ားတိုင္းမွ လူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ကာ
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း၏ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးရည္မွန္း
ခ်က္အျဖစ္ CPB ျမစ္ဖ်ားတိုင္းအား ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိ၍ ၎တိ့ုအား ေရြး ခ်ယ္ တာဝန္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။CPB ေျမာက္ပိုင္း
ဗ်ဴရိုအား သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရွိ မုန္းကိုးတြင္
အေျခစိုက္ခ့ဲျပီး ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုလက္ေအာက္
တြင္ ယခင္အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသမွ ကြတ္ခိုင္
ခရိုင္ နမ့္ခမ္းခရိုင္ႏွင့္ ခရိုင္တပ္မ်ား မုန္းေပၚေဒသ
တြင္ အေျခစိုက္သည့္ တပ္မဟာ ၂ ႏွင့္သူ၏လက္ ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၃၀၃၁/၃၀၃၅/
၃၀၃၇/၁၀၇ တပ္ရင္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္
တြင္ လွဳပ္ရွားသည့္ ၂၀၂ စစ္ေဒသတိ့ုအား ထည့္ သြင္းဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုအေနႏွင့္
မူလရွိျပီးေဒသမ်ားအျပင္ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းကိုပါ တိုးခ့်ဲ
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိခ့ဲသည္။
ျမစ္ဖ်ားတိုင္းဆိုသည္မွာ အင္းေတာ္ ဗန္း
ေမာက္ ပင္လယ္ဘူး ေမာ္လိုက္ေဒသကိုဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ အ
ေကာင္အထည္ေဖၚႏီုင္မည့္ျမစ္ဖ်ားတိုင္းမွ တပ္မွဴး
ေဟာင္း ဗိုလ္ေက်ာ္မိုးေခၚ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္
ဗိုလ္အိုက္ေအာင္ေခၚရဲေဘာ္ယုေအာင္တိ့ုသည္
လည္း အေရွ့ေျမာက္နယ္စပ္သုိ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေရကန္အသင့္ ျကာအသင့္ဟု ဆိုရမည္။
သုိ့ျဖင့္ CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုသည္ နိုင္ငံေရးမွဴး
ဗိုလ္ေက်ာ္မိုး တပ္မွဴးဗိုလ္အိုက္ေအာင္တို့ ဦးစီး
သည့္ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ကိုဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ထို ၁၈၀
တပ္ဖြဲ့ဖြဲ့စည္းရာတြင္ ၁၉၇၇ ေအာက္တိုဘာ၌ CPB သုိ့ေရာက္ရွိလာသည့္ ၇၇၁၀ တပ္ဖြဲ့ဝင္ ၃၀ ခန့္
အား အေျချပဳဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္ဟုဆ္ုိရမည္။ အဘယ္
ေျကာင့္ဆိုေသာ္ CPB ၏ တပ္သားအမ်ားစုမွာ
နယ္စပ္ေဒသမွတိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ျပီး မိုး
ေကာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ ရွမ္းနီ
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ စိုင္းခမ္းလြယ္ ဦးစီးသည့္
၇၇၁၀ တပ္ဖြဲ့မွာ မိုးေကာင္း မိုးညွင္း ဟိုပင္စသည့္
သံလမ္းရိုးတေလ်ာက္မွ ရွမ္းနီရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ့
စည္းထားသည္ျဖစ္ရာ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းသုိ့ ထိုးေဖါက္
မည့္ တပ္ဖြဲ့အတြက္ လိုက္ဖက္သည့္ ရဲေဘာ္မ်ား
ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။
ျမစ္ဖ်ားတိုင္းအား နယ္ေျမက်ြမ္းက်င္သည့္
တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားရွိေသာ္လည္း CPB အတြက္
အခက္ခဲမွာ မူစယ္အေရွ့ေျမာက္ဖက္ရွိ မုန္းကိုးေဒ
သမွ အင္းေတာ္ဗန္းေမာက္ေဒသထိ သြားရမည့္
ခရီးကြာေဝးလွသည့္အျပင္ သတင္းမေပါက္ျကား
ေစရန္လည္း လိုအပ္သည္။ လမ္းခရီးတြင္ KIA
လွဳပ္ရွားစုိးမိုးသည့္ ေဒသမ်ားကိုျဖတ္သန္းရမည္
ျဖစ္ရာ KIA ၏အကူအညီအထူးလိုအပ္ခ့ဲသည္။
၁၈၀ တပ္ဖြဲ့သြားမည့္လမ္းေျကာင္းမွာ မူစယ္
အေရွ့ေျမာက္ရွိ မုန္းကိုးမွ ကြတ္ခိုင္ နန့္ဖတ္ကာ
ျကားကားလမ္းအားျဖတ္၍ KIA ႏင့္ CPB တိ့ုဆက္
စပ္လွဳပ္ရွားရာ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းသုိ့၎ ထိုမွတဆင့္
ေရႊလီျမစ္အားျဖတ္၍ နမ့္ခမ္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ျကား
သုိ့၎ ထိုမွတဆင့္ မိုးေမာက္ ျမိဳ့သစ္ ဘက္သုိ့
ေထာင္တက္၍ ၎ ထိုမွတဆင့္ ဆင္ဘိုေအာက္
ဖက္မွဧရာဝီျမစ္အေနာက္ဖက္သုိ့ ျဖတ္၍ ေကာက္ေကြ့ေခ်ာင္းဂြင္ သုိ့၎ ထိုမွ မိုးညွင္း မိုးေကာင္း
မီးရထားလမ္းအားျဖတ္၍ သံလမ္းရိုးအေနာက္ ္ျခမ္းသုိ့၎
ထိုမွ အင္းေတာ္ ဗန္းေမာက္နယ္သုိ့၎ ထိုးဆင္း ရန္ လမ္းေျကာင္းေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ မုန္းကိုးမွ
ထြက္ျပီး မိုးညွင္း မိုးေကာင္းသံလမ္းရိုး အေနာက္ ျခမ္းအထိ KIA ၏ေဒသမ်ားျဖစ္ရာ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ထိုးေဖါက္သြားလာေရးအတြက္ KIA ၏ အကူအညီက အေရးပါခ့ဲ၏။
ရွည္လ်ားေသာ လမ္းခရီးတြင္ သတင္းလုံျခံဳေရး
အတြက္ပါ CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့သည္ မုန္းကိုးမွထြက္ ျပီး မျကာခင္ပင္ KIA ယူနီေဖါင္း ေျပာင္းဝတ္၍ ၁၉၈၁ အတြင္းထြက္ခြါခ့ဲျကသည္။၎တပ္ဖြဲ့သည္
ကြတ္ခိုင္/မူစယ္ကားလမ္း ေရႊလီျမစ္ ဗန္းေမာ္/နမ့္
ခမ္းကားလမ္း ဗန္းေမာ္/ျမစ္ျကီးနားကားလမ္း
ဧရာဝတီျမစ္ ျမစ္ျကီးနား/မႏၲေလးရထားလမ္း စ
သည္တိ့ုကို KIA အကူအညီျဖင့္ သတင္းမထြက္ဘဲ
ေသနတ္သံတခ်က္မထြက္ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားနိုင္ခ့ဲ့သည္။ KIA တိ့ု၏ နယ္ေျမက်ြမ္း
က်င္ပိုင္နိုင္မွဳ သတင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်မွဳအတြက္ အသိ
မွတ္ျပဳေလာက္ပါေပသည္။
သုိ့ေသာ္ CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ကံမေကာင္းခ့ဲဟု
ဆိုရမည္။ မီးရထားလမ္းကူး၍ မိုးေကာင္းအ ေနာက္ျခမ္းသုိ့ေရာက္ျပီးမျကာမွီ ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး
၏ဆက္သားျဖစ္သူမွာ အစိုးရထံလက္နက္ခ်သြား
သည္။ သူနွင့္အတူ ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး၏စာရြက္စာ
တမ္းမ်ားပါသြားရာ အစိုးရထံ သတင္းေပါက္သြား
ေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့စဖြဲ့ကထဲက ျမစ္ဖ်ားတိုင္းသုိ့ CPB တိ့ုထိုး
ေဖါက္မလာမည္ကိုသ္ိထားေသာ အစိုးရတပ္မ်ား ကလည္း ျပင္ဆင္မွဳရွိျပီးျဖစ္သည္။ သတင္းရသည့္
ညတြင္းခ်င္းပင္ တပ္မမွဴးဗိုလ္မွဴးျကီးဖုန္းျမင့္(ေနာင္ နဝတျပည္ထဲေရးဝန္ျကီး) ဒုတပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးျကီး
တင္ဦး(ေနာင္ နဝတ တြင္း ၂) တိ့ုဦးစီးသည္ တပ္ မ ၅၅ ျဖင့္ ဝိုင္းပတ္ေခ်မွံဳးေရးလုပ္ေတာ့သည္။မပခ
တိုင္းတပ္မ်ားက အေပၚကပိတ္ နမခ တိုင္းတပ္မ်ား
ကေအာက္ဘက္ပိတ္ျပီး တပ္မ ၅၅ ကထိုးစစ္ဝင္
သည္။ ပင္းလယ္ဘူး ဗန္းေမာက္နယ္ထဲရွိ ယခင္
ျမစ္ဖ်ားတိုင္း CPB လူေဟာင္းမ်ားကို စုစည္းထိမ္း
သိမ္းလိုက္ျပီး နယ္ခံ ေထာက္ခံအားေပးမည့္သူ
မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ျပီး တပ္မ ၅၅
ကထိုးစစ္ဝင္သည္။ တပ္မ ၅၅ ေအာင္ျမင္မွဳရခ့ဲ
သည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ား ခ်ီးေျမွာက္ခံ
ရသည္။ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ခမရ ၁၈
ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးဝင္းျမင့္ သည္ ေနာင္ နဝတ S 3
အထိတက္လွမ္းခ့ဲသည္။
CPB ၁၈၀ အတြက္ေတာ့အထိနာသည္။ လပိုင္းအတြင္း နိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေက်ာ္မိုး တပ္မွဴးရဲေဘာ္ယုေအာင္အပါအမ်ားအျပားက်ဆုံးသည္။ က်န္တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ား အကြဲကြဲအျပား ဆုတ္ခြါ ရသည္။ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြါနိုင္ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။ အကြဲအျပားျပား ဆုတ္ခြါလာသူမ်ား ေျမာက္ဖက္သုိ့ ဆုတ္ခြါရင္း KIAနယ္ထဲသုိ့ ေရာက္ရွိရာ KIA ရိကၡာ ယူနီေဖါင္း ေနစရာ
မွအစ အစစအရာရာ စီစဥ္၍ ျပန္လည္ကူညီေပး
ရသည္။ ထိုရဲေဘာ္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းေပး
ျပီး CPB ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုသုိ့ ျပန္ပို့ေပးရသည္။
CPB ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့အား အစ အဆုံး KIA တိ့ုကူညီ လိုက္ရသည္ဟုဆိုရမည္။ ထိုစဥ္ KIA တပ္မဟာ ၂ ၌
ဒုတပ္မဟာမွဴး BM အျဖစ္တာဝန္ယူေနသူ ဗိုလ္မွဴးလခန္
ပန္းေအာင္မွ အေတာ္ေလး အေလးထားကူညီေပးခ့ဲသည္။
ထိုမ်ွႏွင့္မျပီးေသး။ CPB အေနႏွင့္ အဆုံးအရွံဳး
ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခ့ဲရေသာ္လည္း ျမစ္ဖ်ားတိုင္းတိုးခ့်ဲ
ေရးအား လက္မေလ်ာ့ခ့ဲ။ ၁၈၀ တပ္ဖြဲ့ ဒုတပ္မွဴး
တာဝန္ယူခ့ဲသူ ရဲေဘာ္ေအာင္နိုင္မွ ဆက္လက္ဦး
စီး၍ ၁၀၂ တပ္ဖြဲ့ငယ္ျဖင့္ မိုးညွင္းအေနာက္ နန့္စီ
ေမွာ္ ေဒသအားအေျချပဳ၍ ျပန္လည္ထိုးေဖါက္ရန္
၁၉၈၂/၈၃ မွ စ၍ ျပန္လည္ျကိဳးပမ္းရာ KIA တို့
ဆက္လက္ကူညီေပးခ့ဲရသည္။ သြားလာေရး ရိကၡာ တိ့ုအျပင္ ဖ်ားနာသူမ်ားအား ေဆးဝါးကုသ
ေပးျခင္းတိ့ုပါ တာဝန္ယူေပးခ့ဲသည္။
CPB ရဲေဘာ္တစ္ဦးမွ KIA နာေဖါ့ဌာနခ်ဳပ္ရွိ
KIA ေဆးဆရာမေလးမ်ားထံ B 6 သြားေတာင္းရာ
B 6 မရွိဟု ဆရာမေလးမ်ားကဆို၍ ဒါဆိုလဲ B 1
ေျခာက္လုံးေပးပါဟုဆိုခ့ဲသျဖင့္ KIA ေဆးဆရာမေလး
မ်ား အာရံုေနာက္ခ့ဲရဘူးသည္။ ္
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
photo credit Mungdungla Wawhkyung