Saturday, March 12, 2016

အပိုင္း ( ၄) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား ၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


=====================
( ဤစာကို Facebook name - Mg Mg Soe ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

KIA ၏အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္
*********************************
ဤက့ဲသုိ့ KIA အေနႏွင့္အင္အားစုေဆာင္း၍ ျကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ KIAတိ့ုအေနႏွင့္ တပ္သားသစ္မ်ား အတင္းအျကပ္ဖမ္းဆီး၍
KIA တပ္ထဲဝင္ခိုင္းသည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိ သည္။ အမွန္လည္း မဝင္မေနရ စစ္မွဳထမ္းစနစ္ကို KIA တိ့ုက်င့္သုံးခ့ဲျကသည္။ အေစာပိုင္းကာလတြင္
ကခ်င္ပညာတတ္မ်ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ KIA တြင္ အမွဳထမ္းခိုင္းသည္လည္းရွိသည္။ အ့ံျသစရာ
ေကာင္းသည္ကေတာ့ ထိုသူအမ်ားစုသည္ ထြက္ ္ေျပးျခင္းမျပဳဘဲ KIA တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သြားသည္ကို ေတြ့ရသည္။ မည္သုိ့ဆိုေစ KIA
အတြက္ေတာ့ အျငင္းပြါးစရာအခ်က္ျဖစ္ခ့ဲသည္။
ဤသုိ့KIA တြင္းသုိ့ ကခ်င္လူငယ္အမ်ားအ ျပားဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ KIA အတြက္
အလိုအေလ်ာက္ရလာသည့္ အားသာခ်က္မွာ
ကခ်င္လူထုက KIA အားမိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား
၏တပ္အျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးလာျခင္းျဖစ္ေပ
သည္။ KIA တပ္အတြင္းသုိ့ေရာက္ရွိေနသည့္ KIA စသ္သည္မ်ားမွာ သူတိ့ု၏ သားသမီးမ်ား
ညီေနာင္မ်ား သားခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေနျကသည္မဟုတ္
ပါေလာ။
CPB ႏွင့္ KIA ပူးတြဲလွဳပ္ရွားစဥ္ကာလက
နမ့္ခမ္း မူစယ္ နန့္ဖတ္ကာျကား ဂြင္ထဲရွိ ေတာင္
ေပၚကခ်င္ရြာတစ္ရြာသုိ့ အင္အား ၇၀ ခန့္ရွိ ဗကပ
တပ္ခြဲ ၁ ခြဲ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ ရြာအတြင္း တပ္ျဖန့္ေနရာယူျပီးေနာက္ ရြာေစာင့္ကိုေခၚရ သည္။ ၎နယ္ေျမသည္ KIA စုိးမိုးေဒသျဖစ္၍
KIA နယ္ေျမတာဝန္ခံကို ဆက္သြယ္ေပးရန္ အ
ေျကာင္းျကားရသည္။ ရိကၡာကိစၥ လမ္းေျကာင္း
ကိစၥ မ်ားကိုအေျကာင္းျကားရမည္။အစိုးရတပ္ လွဳပ္ရွားမွဳသတင္းမ်ားကို ညိွႏွဳိင္းရမည္ျဖစ္သည္။
KIA စခန္းေတြက ေတာပုန္းစခန္းေတြမိ့ု ရြာႏွင့္
အေတာ္လွမ္းပုံရသည္။ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေပၚမလာ။
အိမ္ေျခ သုံးဆယ္ခန့္ရွိေသာ ရြာကေလးသည္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ရြာအတြင္းတြင္ လူသူလွဳပ္ ္ရွားမွဳမေတြ့ရ။ ေန့လည္ခင္းမို့ ေတာင္ယာအတြင္း
အလုပ္ဆင္းေနပုံရသည္ဟု ယူဆရသည္။
အတန္ျကာမွ KIA နယ္ခံဒိုင္နယ္မွဴးႏွင့္တပ္စိတ္
တစ္စိတ္ဝင္လာသည္။ ထိုသုိ့ KUA တပ္စိတ္ ရြာ
ထဲဝင္လာမွ တရြာလုံးလွဳပ္လွဳပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္သည္
ကို ေတြ့ရသည္။
အိမ္တိုင္းလိုလိုမွ ကခ်င္လုံမပ်ိဳေလးမ်ား ထြက္လာ
ျကသည္။ ေရထည့္ထားေသာ ဝါးက်ည္ေတာက္ မ်ားျဖင့္ KIA စစ္သည္မ်ားအား ေရထြက္တိုက္ျက သည္။ထိုအခါ တရြာလုံးတိတ္ဆိတ္ေန၍ ပ်င္းရိျငီးိ ေငြ့ေနေသာ CPB ရဲေဘာ္မ်ားျပဴးျပဴးျပာျပာထ၍ ကခ်င္ လုံမငယ္မ်ားကို ထ၍ ေငးေမာျကရသည္။
သူတိ့ုဝင္လာစဥ္ တဦးတေလမွ အရိပ္အေယာင္
ေတာင္မျမင္ရေပမဲ့ ယခု KIA စစ္သည္မ်ား ဝင္
လာမွ အေျခအေနကေျပာင္းသြားသည္။သူမတိ့ု
အတြက္ KIA စစ္သည္မ်ားသည္ သူမတိ့ု၏ ေသြး ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။
ဤသည္မွာ နယ္ေျမအျပားတြင္ KIA စစ္သည္
မ်ား တပ္ျဖန့္ေနနိုင္သည့္ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။
KIA အေနႏွင့္ တပ္မဟာ တပ္ရင္းမ်ားဖြဲ့စည္းထား
သည္ဆိုေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ားဆုံး အ
ခ်ိန္မ်ားတြင္ တပ္စိတ္အထိ တပ္ျဖန့္ခြဲထားေလ့ရွိ
သည္။ ဤသုိ့တပ္ျဖန့္ခြဲထားျခင္း၏အားသာခ်က္
မွာ က်ယ္ျပန့္ေသာေျမအားစုိးမိုးနိုင္ျခင္း အစိုးရ
စစ္တပ္၏သတင္းအား အလြယ္တကူရနိုင္ျခင္း
လူနည္း၍ ရိကၡာျပသနာကို အလြယ္တကူေျဖရွင္း
နိုင္ျခင္း လူအင္အားအနဲငယ္ျဖင့္ ေျပာက္က်ား
တိုက္ခိုက္ျခင္း ပစ္ေျပးျခင္းကို ေပါ့ပါးသြက္လက္
စြာလုပ္နိုင္ျခင္းတိ့ုျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ခဲ
ယမ္းမီးေက်ာက္နဲပါးသည့္ ျပသနာကိုလည္းေျဖ
ရွင္းျပီးျဖစ္သည္။ စစ္သည္တစ္ေယာက္ကို က်ည္
ဆယ္ေတာင့္ေလာက္သုံးျပီး ေႏွာက္ယွက္ပစ္ခတ္
ျခင္း အမွည့္ေခ်ြျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္နိုင္ေပသည္။
KIA တိ့ုအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲတခုေဖၚမွ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုလုပ္မွသာ အင္အားစုစည္းေလ့ရွိသည္။
KIA တို့၏အေစာပိုင္းကာလမ်ားသည္ ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္ေခ်ြတာရသည္ျဖစ္ရာ တပ္စုစည္း၍ တိုက္ ္ပြဲ ျကီးမ်ားတိုက္သည္ထက္ ျဖန့္ခြဲ၍ ေျပာက္က်ားစ
နစ္လွဳပ္ရွားသည္က ပိုမ်ားသည္ဟုဆိုရမည္။ေတာ
ေတာင္ထူထပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္တိုက္ပြဲျကီး တခု ဆင္ႏႊဲလိုသည့္ သူပုန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ မ်ားအဖိ့ု ခဲယမ္းမီးေက်ာက္စုေဆာင္းရန္သာမက
ုစုုစည္းသည့္အင္အားေပၚမူတည္၍ ရိကၡာစုေဆာင္း
ရန္လည္းလိုအပ္ေပသည္။ တခါတရံ ရိကၡာေပၚမူ တည္၍ အင္အားကိုစုစည္းရသည္မ်ားလည္းရွိ ေပသည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ KIA ၏အေစာပိုင္းကာလမ်ားသည္
တပ္အင္အားစုစည္းတိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္အကန့္အသတ္ ရွိေနရာ တိုက္ပြဲျကီးတိုက္နိုင္ျခင္း ထိုမွ
တဆင့္နယ္ေျမေဒသမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေဒသ
အျဖစ္ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းတိ့ုကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အား
နည္းခ်က္ရွိသည္ဟုဆိုရမည္။ KIA လွဳပ္ရွားစုိး
မိုးရာေဒသအမ်ားစုသည္ အစိုးရတပ္ေရာ KIA ပါ
ေရာေထြးယွက္တင္လွဳပ္ရွားသည့္ ေျပာက္က်ား
ေဒသကပိုမ်ားသည္ဟုဆိုရေပမည္။ ဤသုိ့ အားနဲ
ခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားျကားတြင္ KIA တို့ရုန္းကန္ ျဖတ္သန္းလာရသည္ဟုဆိုရမည္။
KIA အေနႏွင့္ တပ္အင္အားစုျပီး တိုက္ပြဲျကီး မ်ား တိုက္ကာ အေျခခံေဒသမ်ားမတည္ေဆာက္
နိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း နယ္ေျမအေျခအေန ေတာ ေတာင္ ထူထပ္၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးည့ံဖ်င္း
သည့္အေပၚအေျခခံ၍ သူတို၏အေျခခံေဒသမ်ား
တည္ေဆာက္နိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ သူတိ့ုတည္ ေဆာက္ပုံမွာ ေတာေတာင္ထူထပ္၍ လမ္းပမ္း
ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရြာပုန္း မ်ား တည္ေဆာက္စည္းရံုးထားျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရတပ္မ်ားကလည္း ေတာင္ေပၚရွိ ကခ်င္ရြာ
မ်ားအား သူတိ့ုလက္လွမ္းမွီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
စုစည္းရြာမ်ားအျဖစ္စုစည္းကာ KIA ႏွင့္ အဆက္ ျဖတ္ရန္ ျကိဳးစာူလာသည့္အခ်ိန္တြင္ KIA က လည္း အစိုးရစစ္တပ္မ်ား လက္လွမ္းမမွီသည့္
ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ သူတိ့ု၏ အေျခခံရြာမ်ား
ကိုတည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။
KIA ၏ ဤသုိ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမစ္ဆုံအ
ေပၚပိုင္း ေမခ မလိခ ျမစ္ရိုးတေလ်ာက္ ဆြမ္ပရာ
ဘြမ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိေရာက္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါ
သည္။ ၎ေဒသမ်ားသည္ အစိုးရတပ္မ်ားလွဳပ္
ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲသည့္အားေလ်ာ္စြာ KIA
တိ့ု၏ အစိုးရစစ္တပ္လက္လွမ္းမမွီသည့္ ရြာပုန္း
မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလုပ္ျဖစ္ခ့ဲသည္ဟု
ဆိုရေပမည္။

သုိ့ေသာ္ KIA တိ့ု အခက္ျကံဳရသည့္ ကာလ တခုရွိခ့ဲသည္။ ၎ကာလမွာ အစိုးရစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ေျကာင့္မဟုတ္ဘဲ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္
ေျကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ သုိ့မဟုတ္ ၁၉၇၈ ကာ
လေလာက္ကျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံအထက္ ျမစ္ဖ်ား
ေဒသတြင္ ျကြက္ေဘးက်သည္။ ျကြက္ေဘးက်
သည္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တခါ
တရံမွမွ က်တတ္ေသာကပ္ေဘးျဖစ္သည္။
ေဒသခံမ်ား၏အဆိုအရ ဝါးမ်ားအသီး သီးကာ
ဝါးေတာမ်ားသုန္းသည့္ႏွစ္တြင္ ေပၚတတ္သည္ဟု ုဆိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ မွ ၆၀ အတြင္းတျကိမ္က်
တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အစာေရစာ
ငတ္ျပတ္ေနေသာ အေရအတြက္ေဖၚျပျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ေသာ ျကြက္အုပ္ျကီးသည္ လွဳိင္းလုံးျကီး
လိုေပၚထြက္လာျပီး စားေသာက္၍ ရေသာ ေတာ
ေတာင္တြင္းအေလ့က်ေပါက္ေသာအပင္မ်ား ျဖစ္
ေစ လူတိ့စိုက္ထားေသာအပင္မ်ားျဖစ္ေစ အားလုံး
စားေသာက္ျကေပေတာ့သည္။ လွိဳင္းလုံးလို အ
ေျမာက္အမ်ား တရစပ္ဝင္လာေသာ ျကြက္အုပ္ ္ျကီး ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သြားျပီးေနာက္ လူတို့
စားစရာ အသီးအႏွံ ဘာမ်ွမက်န္သည္အထိ ျဖစ္
ခဲ့ရသည္ဟုဆိုပါသည္။
ထိုကာလက အဆိုပါျကြက္ေဘးသည္ KIA
အေျခစိုက္ရာ ျမစ္ဆုံအထက္ ျမစ္ဖ်ားေဒသတြင္
၎ ဗကပတိ့ုအေျခစိုက္ရာ ဝ နယ္ေျမာက္ပိုင္း
တြင္၎ မေရွးမေႏွာင္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ဗကပတိ့ုအဖိ့ု
တရုတ္တိ့ု၏ အကူအညီရသျဖင့္ အဖတ္ဆယ္
နိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း KIA တိ့ုအဖိ့ု ေဒသခံရြာပုန္းမ်ား
မွ လူထု၏ အငတ္ေဘးကို ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေပ ရာ ထိုေဒသရြာပုန္းမ်ားရွိ လူထုအား ျမစ္ျကီးနား
ဘက္ဆီသုိ့ ဆင္းခြင့္ေပးခ့ဲရသည္ဟု ဆိုပါသည္။
သုိ့ေသာ္ အခ်ိဳ့ရြာမ်ားကိုေတာ့ ယခုတိုင္ထိမ္းသိမ္း
ထားနိုင္ပုံရေသးသည္ဟုဆိုပါသည္။
KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲ
၁၉၇၅ ျသဂုတ္လတြင္ KIA ဥကၠဌ လေထာ္
ေဇာ္ဆိုင္း ဒုဥကၠဌ လေထာ္ေဇာ္တူး ႏွင့္ အတြင္း
ေရးမွဴး ပုန္ေရႊေဇာ္ဆိုင္းတိ့ုသည္ ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္
ထန္ေငါ့တြင္ရွိေနစဥ္ လက္ေအာက္အရာရွိတစ္ဦး
ျဖစ္သူ မရန္ဆိုင္းတူ ႏွင့္အဖြဲ့၏ လုပ္ျကံသတ္ျဖတ္
မွဳကို ခံလိုက္ရသည္။ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း၏ ညီအ
ငယ္ ျဖစ္သည့္ KIA တပ္မဟာ ၄ မွဴး လေထာ္
ေဇာ္ဒန္မွာလည္း CPB ႏွင့္တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခ့ဲ
ေပရာ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းတိ့ု ညီအကိုမ်ား ကံဆိုး
မိုးေမွာင္က်ခ့ဲေသာႏွစ္ဟုဆိုရေပမည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ၁၉၇၆ ႏွစ္ဆန္းတြင္ မရန္ဘရန္ဆိုင္း
ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ KIO/KIC/KIA
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ျပန္
လည္ဖြဲ့စည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ မရန္ဘ
ရန္ဆိုင္းႏွွင့္အတူ လေယာ္ေဇာင္းဟရာ လမုန္တူး
ဂ်ိဳင္ႏွင့္ ေဇာ္မိုင္တို့ပါဝင္ျကသည္။ လေယာ္ေဇာင္း
ဟရာက KIO အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲျပီး လမုန္
တူးဂ်ိဳင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္တိ့ုက တပ္ကိုတာဝန္ယူခ့ဲ
သည္။
မရန္ဘရန္ဆိုင္း ဥကၠဌ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးေျဖရွင္းသည့္ျပသနာမွာ CPB ေခၚ
ဗကပႏွင့္ျပသနာျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္က CPB ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ေရးျဖစ္ျပီးဒုတိယအခ်က္က CPB ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရးျဖစ္သည္။တတိယ အခ်က္ကေတာ့ CPB မွ လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီ ီရရွိေရးျဖစ္သည္။ဤအခ်က္မ်ားကို အေလးထား ကိုင္တြယ္ခ့ဲသည့္အတြက္ KIA အေနႏွင့္စစ္မ်က္ ္ႏွာ ၂ ဖက္ဖြင့္တိုက္ ္ေနရာမွစစ္မ်က္ႏွာတဖက္ထဲ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုစဥ္ အေရွ့ေျမာက္တြင္အင္အား အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနသည့္ CPB ႏွင့္ လက္တြဲ လိုက္၍ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံတခုရသြား သည္။ ထိ့ုျပင္ CPB ထံမွလက္နက္ခဲယမ္းရုပ္ဝတၳဳအကူ အညီရခ့ဲသည္။
တစ္ခ်က္ခုတ္သုံးခ်က္ျပတ္ျဖစ္သည္။ KIA တည္ေထာင္လာခဲ့သူ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား
က်ဆံုးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ အျကပ္အ
တည္းမ်ားကိုေက်ာ္လႊားခ့ဲသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ခရစ္ယန္ ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးကိုင္းရွဳိင္းသည့္ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒအားသက္ဝင္ ယုံျကည္ရန္မျဖစ္နိုင္ေပ။ သုိ့ေသာ္ သူဦးေဆာင္ရ မည့္အဖြ့ဲအစည္းအတြက္ အသက္ရွဳေခ်ာင္မည့္ သင့္ေတာ္သည့္လမ္းကို ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္နိုင္ခ့ဲ ့ဲသည္ဟုဆိုရေပမည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ KIA စတင္တည္ေထာင္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား က်ဆုံးသြားေသာ္လည္း ဥကၠဌဘရန္ဆိုင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ KIA သည္
တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္နိုင္ခ့ဲ
သည္ဟုဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo.credit Mungdanla Wawhkyung