Monday, July 7, 2014

Taing Mho Thun Thun Naung Hte Hpung Ni K.I.A Hpe Laja Lana Gasat Na Matu Miwa Asuya Hte Wa Jahkrup, Miwa Ahkang Jaw Dat

1920184_621086041320886_7896689780222563253_n.jpg Karai Kasang sha nga sai Kamhpa shara( akyu jaja hpyi nga ga law )


ၾကားေနတဲ့ သတင္းက ဗမာတပ္ က ကခ်င္ကို အျပင္းအထန္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္တဲ့ ။တ႐ုတ္ မွာသြားၿပီး ခြင့္ေတာင္းတာ တ႐ုတ္က ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္တဲ့ ။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဗမာ ႏိုင္ငံ မွ မပခ တ႐ုတ္ေၾကးကၽြန္ စစ္ေခြးတိုင္းမွဴး ထြန္းထြန္းေႏွာင္ ဦးစီးၿပီး ခြင့္ေတာင္းတာတဲ့။ ကဲ ေနာက္ဆုံးတစ္ေယာက္ပဲက်န္ ခဲ့ေသာ္ လည္း စစ္ေခြးသိန္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ခ်င္ လွ်င္သတ္လို႔ရတယ္ ဆိုတာေတာ့မေမ့ နဲ႔ေပါ့။ မိုက္ဖို႔ မခက္ ေကာင္းဖို႔သာ ခက္တာပါ။ MLH 

lai wa sai July 4, 2014 ya shani Miwa Mung "Thin Chung" lai mat wa ai Jing hpaw mung M.P.Hk Dap Lit Hkam Taing Mho "Thun Thun Naung hte Dho Taing Mho lawm, S.Y Hp-G-1 hpung ni gaw Miwa Mung Thin Chung Mare hta Miwa Asuya Salang ni hte zuphpawng sa galaw ai hta K.I.A hpe gasat na matu wa jahkrup ai re lam K.I.A shiga lawk kawn na chye lu ai. 

Miwa Asuya hku nna mung myit hkrum ahkang jaw dat sai re lam matut na chye lu ai, Taing Mho Thun Thun Naung hte hpung ni July 6, 2014 ya shani Myitkyina de bai nhtang du wa sai lam shiga na chye lu ai, Dho Taing Mho gaw Pang Wa ginra "Hpri Maw" kaw ngam nga ta nna hpyen majan masing jahkrat nga ai lam na chye lu ai.

July 7, 2014 ya shani Waw Hkyung kaw nna machyu pala wa htaw la ai lam shiga na chye lu ai.

By Myutsaw Kasa Blog