Saturday, July 5, 2014

1 Lang na Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung ni USA. July.4-7.2014. Grand Rapids. Michigan Kachin Baptist Church.


Like
1 Lang na Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung ni USA. July.4-7.2014. Grand Rapids. Michigan Kachin Baptist Church.
Nhkumtangsan Tangsan added 30 new photos — with Maw San and 9 others.
(1) Lang na Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung ni USA a Hpung Shawa Zuphpawng Kaba de KaNu KBC Ginjaw na Sara Kaba ni du shang wa ai hpe Hkaptau la lu saga ai. July.4.2014. Michigan KBC.