Thursday, April 9, 2015

Tunnel rat

American hpe Hkrap shangun ai gaw Tunnel Rats ni re yaw !! Myen hpe Jahkrap na mung Tunnel Rats ni tai na matu Tunnel law law Htu da ga yaw !! Hpyendap tat Kau Sai ngu ai Ga hpe Myen ni Sha shaga ai baw Ga rai mat u ga '!! Kachin ni Galoi n shaga ra ai ga Rai mat sanu ga !! Padang Manau Nau na Kachin Amyu ni she re '!! MLH