Wednesday, April 1, 2015

Ballpen langai hte Sign kalang htu nna Mungdan jahten mai ai "N RAI"

 =============================================== ======
Tatma 88 kaw na Tatma Mho wa tsun ai da, Ya na zawn GInjaw salang ni Nay Pyi Daw de du nna bawngban hpawng galaw ai, Sign htu hkat hkra ladat shaw ai lam ni gaw, ( KIO / KIA ) ni hpe myit garan, n-gun garan ya let, ga law hkat shangun na matu re ngu tsun ai da .....
Ya yang ..... buga ginra hkan na kanu kawa nkau mi a nsen gaw, Myen hte simsa lam la na matu Sign bai htu masai da nga nna, garu kachyi byin taw nga ma ai. Ndai hpe atsawm sanglang dan ra na re .... Ndai zawn anhte myu sha ni a lapran kasu kabrawng byin hkra, myit mala hka mat hkra myen ni galoi mung galaw ding yang rai ma ai.
Dai majaw ngai gaw, Simsa lam la na matu, Sign htu ai n re .... ngu nna
kadun dawk sha htai dat sai .... galu kalang tsun na aten n lu shi na re ....