Sunday, April 19, 2015

Htingbu Kaja Myit Jasat

====================
Miwa mung na Hpung magam gun ni gaw, Masat shadaw 6 Dabu bum akyuhpyi bum kaw sa nna Wunpawng Mungdan lawan lu gap di la lu na matu akyu sa jawm hpyi ma ai nga shiga na lu ai. Masat shadaw hta ျမန္မာ nga ai kaw (Kachin) ngu lu ka masat hkra ngu nna mung akyu hpyi da masai da.