Thursday, December 18, 2014

UNFC gaw myu baw sang ni a ntsa hta teng sha ga sadi dung ai rai yang F.U.A hpe n-gun ja hkra galaw ra ai


Kachin National Alliance Party for Democracy 

Myen gaw mung masa n-gun, lak nak n-gun shinggan de na garum ya na n-gun amyu myu hpe lu taw sai ngu ai hpe dai ni anhte myu baw sang ni dum let maja ra nga sai. 

Anhte myu baw sang ni hpe shamyit shatsai kau na matu hkyen lajang nga ma ai. Anhte myu sha baw sang ni ra sharawng ai rap ra tara hpe jaw na lam gaw myit mada shut na kum la hkrai rai taw nga sai. 

Lai sai ten hta gasat nna du daw sai hkaw byin mat sai share shagan a sari sadang ni hpe gadai lit la ya na. Shanhte a ap nawng mat sai lam hpe gadai manu shadan ya na. Anhte myu baw sang ni yawng hta lit nga ai nrai ni? Anhte jawm myit mang yu ra ai lam kaba rai nga ai. 

Myen ni gaw myit mang hkrum ai masa kaw rai taw nga sai. Anhte myu baw sang ni gaw gara madang kaw lahkam nga saga ta ngu ai hpe dinglik yu nna sak hkrung ra nga sai. 

F.U.A gaw Myen mung dan a matu nga ra ai hpyen n-gun langai rai nga ai. Dai hpyen n-gun gaw wuhpung wuhpawng a akyu ara hpe yu ai nrai, mung dan ting nga ai myu sha baw sang mung chying mung shawa a akyu ara, rap ra tara hpe gaw gap na lam hpe gawng malai tai ai hpyen hpung rai ra ai. 
Sut hpaga hpung mung nrai nga ai hte maren tinggyeng sut hpaga hpe shachyaw ya na matu mung nrai nga mali ai. 

Dai majaw F.U.A gaw mung masa rap ra tara lam hpe gaw gap na hpyen hpung majing rai nna, Myen mung dan a myu sha baw sang ni yawng a ntsa e sadi dung ai hpyen hpung kaba rai ra nga mali ai. 

KNAPD ginjaw kawmiti