Wednesday, December 3, 2014

No.1 lang na Jinghpaw pilot a sumlaNdai gaw Duwa Zau Mai (1st Kachin Pilot) a sumla rai nga ai. She hpe kumhpa jaw ai gaw Hka Dap na Du Kaba langai rai nga ai.

.... Sumla kaw ka da ai laika....
Shawng nnan lang na Jinghpaw pilot,Duwa Zau Mai hpe 1961 ning April 8 ya shani,Pyen li hkang ai hpaji hpe chye chyang sai majaw,Commondore Than pee 'Wing' ngu ai Sing-kaw dazik ap ya wu ai.

Hkra de na sumla hte kaga manang ni hta grau chye chyang ai majaw shagrau jaw ya ai.Gumhpraw hte galaw ai Mungkan sumla kumhpa hte rau Duwa Zau Mai hpe mu lu ai.