Monday, December 29, 2014

Hpakant Ginra KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (6) Ginra Kaw Gasat Poi Byin Hpang Sai


DSCF0982.JPGDec 28, 2014 ya shani 4:30pm ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra Uru Seng Maw ginra tinang KIA ni a Gwi Chya Post de Myen asuya dap Tat-Ma-(66) npu na Hk-M-Y-(5) dap ni n-gun (60) ram hte Nma Hku maga hku lung wa nna wa htim gasat ai majaw tinang KIA dap dung (6) MHH Dap Dung (2) na Kung (2) ni hte laja lana gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Myen asuya dap ni gaw shana maga 7:00pm ten ram du hkra sinant kaba ni hte naw gap bun nga dingyang re lam shiga matut na chye lu ai, myen asuya dap ni hpyen n-gun bai jat nga ai majaw gasat poi gaw grau laja wa na masa nga ai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.

Ndai Gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak rai nchye lu shi ai.