Tuesday, October 14, 2014

EU Na Kachin Ni Skype conference hpe Shata mi n law Htum( 1) Lang shagaw Galaw ga


EU Na Kachin Ni Skype conference hpe Shata mi n law Htum( 1) Lang shagaw Galaw yang kaja ai .. Ya n dai laman e Mungmasa lam Myusha Lam yan gaw Grai Ah hkyak wa ai a ten rai Sai !! Sagu Bai Nam Gin Hka la ai ten hta N-gun 1 hku shanglawm Lu Na matu shajin ra ai hta Sha n ga Anhte A Kashu Kasha Ni a matu mung ya kawn Tau Nau shajin da ra ai majaw re !! MLH
LikeLike ·  ·