Thursday, October 30, 2014

အတူယွဥ္တြဲေရးန႔ဲ အတူေပါင္းစည္းေရး?????


ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဒီေမးခြန္းကို ေမးၾကပါစို႔။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေတြကို ဘယ္လိုမ်ား ဖြ႔ဲစည္းၾကပါသလဲ။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြကို ပံုစံတခုထဲမွာ အက်ံဳး၀င္သြားေအာင္ဆိုၿပီး ရစ္ကာက တနည္းတဖံုနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစား (concept-stretching) လုပ္လာရပါေတာ့တယ္။ ဥပမာ၊ ဖက္ဒရယ္နည္းက် ေပးယူညွိႏႈိင္းမႈ (federal-bargain) ေတြနဲ႔ ေပၚေပါက္လာတာေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက သူရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတို္င္း ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ အခို္င္အမာဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္နဲ႔ အာေမးနီးယား ႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို ဖက္ဒရယ္နည္းက် ေပးယူညိွႏိႈင္းမႈလို႔ ေခၚတြင္တာက သမိုင္း၊ ဘာသာစကားနဲ႔ သီအိုရီကို လိုရာဆြၿဲပီး မမွန္မကန္ ေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု မတိုင္ခင္မွာ သူတို႔ ၃ ခုက လြတ္လပ္တဲ့ သီးျခားႏိုင္ငံေတြပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ အမွတ္ ၁၁ တပ္နီေတာ္ရဲ႕ သိမ္းပိုက္တာကို ခံလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဇာဘိုင္ဂ်န္မွာဆိုရင္ ေပးယူညွိႏႈိင္းမႈေတြကို လက္ခံၿပီး ေနာက္တပတ္အၾကာမွာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ႏွစ္ေယာက္လံုးက ကြပ္မ်က္ခံလိုက္ရပါတယ္။
တေက်ာင္းတဂါထာ ကြဲျပားတဲ့ သမိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္မႈ ယုတၱိေဗဒကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏို္င္ငံေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ့ က်ေနာ္က အတူေပါင္းစည္း ဖက္ဒရယ္ holding together ေတြလို႔ ေခၚပါမယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တုန္းက ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္န႔ဲ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တုန္းက စပိန္ႏိုင္ငံေတြမွာ Unitary စရိုက္လကၡဏာေတြ အထင္အရွားရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ အဲဒီႏို္င္ငံေတြ (ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း အစုံအလင္ရိွပါတယ္) မွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တစုတစည္းတည္း ရွိေနေအာင္ ထိန္းထားဖို႔ဆိုရင္ ဗဟိုမွာ ရွိေနတဲ့အာဏာေတြကို ေအာက္ေျခကို အေျခခံ နည္းက်က် ခြဲေ၀ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ၿပိဳကြဲမွာ စိုးရိမ္ေနရတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ဖက္ဒေရးရွင္းေတြအျဖစ္ စုဖြဲ႔လိုက္တာက တခုတည္းေသာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အိႏၵိယ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၈ စပိန္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၁၉၉၃ ဘယ္လ္ဂ်မ္ အေျခခံဥပေဒေတြအားလံုးကဖက္ဒရယ္ စနစ္အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့တ့ဲ အတူယွဥ္တြဲ စရိုက္လကၡဏာေတြက အိႏိၵယ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့တ့ဲ အတူေပါင္းစည္း စရိုက္လကၡဏာေတြန႔ဲ မတူပါ။ သူတို႔ ၂ ခု ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ ဆိုတာကို သိေစႏို္င္ဖို႔ အတူေပါင္းစည္း စရိုက္လကၡဏာေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ႏိုင္ငံကို တစည္းတလံုးတည္း ျဖစ္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတယ္လို႔ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဘီ၊ အာ၊ အမ္ဘ္ဒက္ကာ (B. R. Ambedkar) က အိႏၵိယရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေ၀ဖန္စဥ္းစားႏုိင္ေအာင္ တင္သြင္းေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မၿပိဳကြဲေအာင္ ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ အိႏိၵယ ေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာမွာ ထားတဲ့အေျခခံမူေတြနဲ႔ နည္းစနစ္ေတြက အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ကို ေရးဆြဲတုန္းက ရွိခဲ့တာေတြနဲ႔ အေျခခံ က်က်ကိုပဲ ကြာျခားတယ္လို႔ သူကေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကို မတည္ေထာင္ခင္ အိႏိၵယ ျပည္နယ္ေတြ ရခဲ့တ့ဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လြတ္လပ္ခြင့္က ဖက္ဒရယ္မတုိင္ခင္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ေတြ ရခဲ့တာထက္ နည္းေနတာေၾကာင့္ပါ။
အိႏိၵယျပည္နယ္ေတြ ရထားခဲ့တ့ဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လြတ္လပ္ခြင့္က နည္းေနတာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရာမွာလည္း အားေပ်ာ့သြားပါတယ္။ အိႏၵိယကို ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့ေပမဲ့ ေပၚထြက္လာတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္က ျပည္နယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတာပါလို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ အမ္ဘ္ဒက္ကာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အိႏၵိယ အေျခခံဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကို ပညာရွင္ မိုဟစ္တ္ဘတ္ခ်ာယာ ေသခ်ာေလ့လာ သံုးသပ္ထားတာရွိပါတယ္။
အဲဒီသံုးသပ္ခ်က္အရ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို တင္သြင္းတဲ့အခ်ိန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္တို႔က ၂ ျခမ္းကြဲၿပီးေနပါၿပီ။ ပေဒသရာဇ္ မင္းသားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျပည္နယ္ ၅၆၈ ခုေလာက္ကိုလည္း (ေပါင္းစည္းရမွာ ေနာက္တြန္႔ေနလို႔ တခါတေလမွာ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေဆာင္ရတာေတာင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။) ေပါင္းစည္းၿပီးသြားပါၿပီလို႔ ေလ့လာမႈထဲမွာ တင္ျပထားပါတယ္။ ကို္ယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေတာ္အသင့္ရိွခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္ေတြၾကားမွာ ေပးယူညိွႏိုႈင္းမႈေတြကို ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရသလဲ ဆိုတာအေပၚ မူတည္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ေတြ တည္တံ့ခို္င္ၿမဲတယ္၊ မခိုင္ၿမဲဘူးဆိုတာ ကြာျခားသြားတာေၾကာင့္ အေပးအယူလုပ္ၾကတဲ့ အေျခအေနေတြက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ရစ္ကာ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိႏိၵယဖက္ဒရယ္ကို တည္ေထာင္ခ်ိန္မွာ အဲဒီအေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနေတြ မရွိေတာ့ပါ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တည္လာပံုက ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲသြားတဲ့ျဖစ္စဥ္ (continuum) မ်ိဳးလို႔ ယူဆလာႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ တဖက္အစြန္းမွာေတာ့ ေပးယူညွိႏႈိင္းမႈေတြကို ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵသက္သက္နဲ႔ လုပ္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အေတာ္အသင့္ရထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြတခုခ်င္းစီက ကိုယ္ပိုင္ စရိုက္လကၡဏာေတြကို တဖက္မွာ ထိန္းသိမ္းထားရင္း တျခားတဖက္မွာေတာ့ သူတို႔အသီးသီးစီရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာေတြကို “အလယ္ပံုထား” သံုးစြဲဖို႔ အတူတကြ စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဥပမာႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ တျခားဖက္အစြန္းမွာ ဥပမာအျဖစ္ ျပစရာေတြကေတာ့ အိႏၵိယ၊ စပိန္နဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်မ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး အတူစုစည္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြပါ။
အတူသြတ္သြင္း ဖက္ဒရယ္လို႔ (putting together) က်ေနာ္ နာမည္ေပးထားတ့ဲ ဖက္ဒရယ္ ေနာက္တမ်ိဳးလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ မက်င့္သုံးတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ အာဏာတခုက လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ သြတ္သြင္းၿပီး ျဖစ္တည္လာတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးပါ။ အဲဒီအတြက္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို ဥပမာျပလို႔ရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတြကို အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ တည္ေထာင္ထားၾကတာ ျဖစ္လို႔ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားပံုေတြကလည္း အေျခခံက်က်ကို ကြဲျပားေနၾကတာ
အံ႔ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနာက္တတဆင့္ကို ကူးေျပာင္းေလ့လာၾကရပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
(အဲလ္ဖရက္ စတီဖင္ (Alfred Stepan) သည္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္တြင္ Gladstone Professor of Government အျဖစ္ ၁၉၉၆ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တြင္ Wallace Sayre Professor of Government အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေဂ်ာ့ဂ်္ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္တြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ စီးရီးမ်ားကို အေျခခံၿပီး ယခု အက္ေဆးကို ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ အခု အက္ေဆးကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives က ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ Educational Initiatives အဖြဲ႔ (www.eduinitiatives.org) သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)
(Credit to Irrawady)