Friday, January 10, 2014

Kachin STate day Mungga!

De, Hkungga let Mungdan shara shagu kaw du nga ai Jingphaw Wunpawng Amyu Sha ni yawng hpang de Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Hpung (KNO) a, (2014 Ning January shata praw (10) shani, 66 lang na Jinghpaw Mungdaw masat nhtoi shatsam mungga hpe, yawng mu chye lu na matu shalai ya dat nngai. Tinang hte ni nawn ai Jinghpaw wunpawng mung chying sha ni hte, shiga dap ni hkan mung matut shabra bang mat ga ngu lajin dat nngai law. Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha ni yawng lawt lu u ga! Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha ni yawng ngwi pyaw sim sa u ga! Ginjaw Rung Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Hpung (KNO) Chiangmai, Thailand

66th Kachin State Day Statement (Kachin)

66th Kachin State Day(Burmese)