Thursday, January 30, 2014

Burmans living in Shan State, are the guests

ကဲ ဗမာ ဧည့္ သည္ ေတြ ဒီစာ ေလး ဖတ္ ၿပီး ဧည့္သည္ က အိမ္ရွင္ ကို ေလးစားၾက။ 
ဧည့္ဆိုး ဆက္ လုပ္ ေနတဲ့ မိမိ ရဲ႕ အမ်ိဳး ေတြ ကို မိမိ အိမ္ သို႔ ျပန္ ရန္ ေခၚ ယူၾက။

Aung San Suu Kyi said

 “Judging by your accent you are Burman, so I would like to caution you. 
We Burmans living in Shan State, are the guests, and the Shan people are the owners of the house. 
We have to respect the owners of the house; 
the owners of the house also should treat the guests nicely.” 

— via Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.)