Friday, January 31, 2014

လူနည္းစု၀င္မ်ားမွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္းေစလို

ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၄
M-Media
ဘာသာျပန္ဆိုသူ- ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္
myanmar-census-2012
ျမန္မာႏိိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ မတ္လကုန္ခ်ိန္မွသာလွ်င္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစု၀င္မ်ားမွာမူ အစိုးရ၏နည္းစဥ္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကၿပီး၊ ယင္းကိစၥအား ေရႊ႕ဆိုင္းေပးေစ လိုေၾကာင္း အမ်ားစုက တိုက္တြန္းေလာေဆာ္ လ်က္ရိွၾက၏။
“ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္ထားမႈက မမွန္ကန္ပါဘူး။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမရိွတဲ့ ရႈေထာင့္ အျမင္ကေန ကၽြန္မတို႔ စဥ္းစားၾကရပါမယ္။ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈဟာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ပါ ” ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ အစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္သူ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ဆိုပါသည္။
ေဒၚခြန္ဂ်ာနည္းတူ မ်ားစြာေသာ လူမႈလႈပ္ရွားသူတို႔ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈသည္ တိုင္းရင္းႏြယ္ အုပ္စုမ်ားကို ပိုင္းျခားခြဲျခမ္းမည့္ အသံုးခ်ကိရိယာ တန္ဆာပလာေလေလာ ဟူ၍ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၎က ကခ်င္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ၿခံဳငံုေခၚဆိုသည့္ ဒါဇင္မ်ားစြာေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေစရာ အခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ လက္ရိွသန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ မ်ဳိးႏြယ္စု ၆ ခုထဲကိုဘဲ ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လံုး၀ေပါင္းစပ ္စုစည္း မရေတာ့တဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္ေတြအျဖစ္ အဓမၼျပဳလိုက္သလို လူေတြ ခံစားေနၾကရပါတယ္ ”။
ယင္းသို႔ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားလိုက္ျခင္းမွာ မိမိျပည္နယ္တြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူမ်ားထံရိွၾကေသာ “ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္” အား တိုက္ခိုက္ခ်ဳိးႏွိမ္ရန္ အလြန္ ရွင္းလင္းသည့္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သူမက ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ သတ္မွတ္မႈမွာ “စစ္မက္၏အၾကြင္းမဲ့ တပ္ဦးသစ္” တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ညႊန္းဆိုလိုက္ပါသည္။
ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဆလိုင္း ဘာ၀ီ သန္း Salai Bawi Thang ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္အစိုးရသည္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ အသိပညာေပးမႈ မရိွေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးမွာ ေစာ္ကားမႈ ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သည့္ကိုင္တြယ္စီမံမႈျဖစ္ေအာင္ တမင္ ဖန္တီးထားေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ခဲ့သည္။
“ လူထုနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ မရိွတဲ့အျပင္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတြအဖုိ႔ ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာမွ မရရိွၾကပါဘူး။ ရလဒ္အားျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားစြာအၾကား ရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ပြားလာၿပီး – ငါတုိ႔ကို အစိပ္စိပ္အျမြာျမြာ ခြဲထုတ္ေလေတာ့မလား လို႔ စိုးရိမ္ပူပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္ ”။
Salai Bawi Thang သည္ မိမိျပည္နယ္မွ သန္းေခါင္စာရင္းအေရးကိစၥကၽြမ္းက်င္သူတို႔ကိုလည္း ေမးျမန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သူက “ မ်ဳိးကြဲအုပ္စု၀င္တစ္ခ်ဳိ႕ရဲ႕ အမည္ စာလံုးေပါင္းေတြမွာလည္း အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ – ခူမီးကို ခါမီးလို႔ ေရးသားထားၾကတယ္ ” ဟု မွတ္ခ်က္စကားဆိုခဲ့သည္။
Salai Bawi Thang ႏွင့္ ေဒၚခြန္ဂ်ာကဲ့သို႔လူမ်ားစြာက အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းႏြယ္အုပ္စုတို႔သည္ အေကာင္းဆံုးပံုခ်စံ သတ္မွတ္မႈကို သေဘာ မမွ်ႏိုင္ေသးသေရြ႕ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုး ဆုိင္းငံ့ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾက၏။
အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရသာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ စာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဤအေရးမွာ ျပႆနာႀကီးထြားေနဆဲပင္။ ေဒသတြင္းရိွ လူနည္းစု၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ကိစၥသည္ ေၾကာက္စရာအေၾကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ျပင္းထန္ေသာ သေဘာကြဲလြဲမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနေပသည္။ ယမန္ႏွစ္က ေဒသခံမြတ္စ္လင္မ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္သားတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအား “ဘဂၤါလီ” ဟု တံဆိပ္တပ္ရန္ အဓမၼႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ၎တို႔မွ ခါးခါးသည္းသည္းျငင္းဆန္ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျပႆနာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
“ ကၽြန္ေတာ္ သိနားလည္ထားမႈအရ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ မိမိကိုယ္ပိုင္ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စု၀င္အမည္ကို ခံယူေဖာ္ျပခြင့္ ရိွေနပါတယ္။  သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥက ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒနဲ႔ ဘာမွ မပတ္သက္ပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္တယ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသြင္းႏိုင္ပါတယ္ ” ဟူေသာစကားႏွင့္အတူ ဦးေရႊေမာင္က – အၾကမ္းဖက္မႈ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈျပဳ၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူမ်ားကိုသာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေရး၌ အသံုးျပဳသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔သာမက သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္ အညီ ရိုးေျဖာင့္စြာေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေရး အေထာက္အကူျပဳ မြတ္စ္လင္မ္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၇၀၀ ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း မိမိမွ တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
သို႔တေစ မိမိမွာ နစ္နာထိခိုက္မႈႀကီးမားမည္ကို အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းကိုသာ အာရံုထားအားစိုက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားအေရးႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္အေရးအေပၚ အေျခမျပဳလွ်င္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူက ဆိုပါသည္။
“ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ နဲ႔ မဲေပးခြင့္ေတြဟာ သီးျခားအေရးအရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါဘူး ”။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေဒၚခြန္ဂ်ာသည္ လက္ရိွသန္းေခါင္စာရင္းပံုစံအား မယိုင္မလဲ ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွေနပါသည္။
“ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ အစျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္အစိုးရဟာ အခ်က္အလက္ စာရင္းေတြေလာက္ကိုသာ စိတ္၀င္စားေနတာ မဟုတ္ဘဲ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲခ်င္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ”။
Myanmar Times တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Bill O’Toole ၏ “Minorities want survey delayed” ေဆာင္းပါးကို ျမင့္မိုရ္ ေမာင္ေမာင္မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။