Saturday, April 6, 2013

panglung matut -31

Myitrum manang ni “Panglung - matut 31” hpe bai shagun dat ai. Myen Gumsan Thein Sein wa mani (5.4.2013) Miwamung de sa wa sai lam chye lu ai. Miwa hte hpabaw sa lagu bawngban na re n dang chye tsun ai. Shi wa jang she bawngban hpawng galaw na hku re nga ma ai. M ni gaw MKA kaw galaw na re majaw pyaw bu nga ma ai da. Lawu ga na yungwi ninghkring ni hpe she shaga da hkra rai KIO hpe hkap hkalum hkyen ma ai da. Mungmasha ni rai jang manau wang kaw yahte masha kamawng bu ma ai majaw M hte KIO Peace rai mat nna manau poi galaw hkyen ang masai ngu mu mada ya ma ai lam chye lu ai. M hte Miwa makkara n galaw lu u ga akyu hpyi shaja ga lu yaw… Anhte a Datkasa ni hpe KK myit nden shaja ya u ga. JIC

panglung 31 by Hugawng Kachin