Wednesday, April 17, 2013

Jinghpaw mung kaw hpun hpaga laja lana bai byin wa


Jinghpaw mung kaw e lai mat wa sai simsa lam ladaw laman hta Jinghpaw mung na manu dan hpun ni hpe Miwa mung de ganoi she ma na ram htaw shalai sharu bang kau sai rai nga ai. Ya yang Myen hte KIA ni a gasat gala ai lam jahkring mi bai katsi mat wa ai hpang ndai zawn hpun hpaga lam hpe laja lana rai bai galaw hpang wa sai rai nga ai. Laiza na KIO/KIA salang langai tsun ai gaw moi kalang mung Myen du ni hte Shang lawt du ni shada jahkrup nna ndai zawn hpun hpaga amyat hpe la rai nna du ni law malawng gaw Miwa mung Thai mung ban hkan Gumhpraw dum shatai rai nna ndang chye tsun ai Ja gum hpraw lu sut lu su mat masai lam tsun ai.
Ndai zawn hpun hpaga lam galaw ai hta Myu sha bungli ga jahpai nna NGOs galaw nga ai wuhpung nkau mi mung lawm ai masa ni nga taw nga ai lam mung tsun ai. KIO/KIA gaw lai mat wa sai shaning law law wa Myen hte gap hkat jahkring tawn ai laman tinang hpyendu ni dinghku jahting masing hpe laja lana galaw lai wa sai masing mung nga lai ga sai, bai maga mi de Jinghpaw mung kaw na hpun ni hpe kran dut na rai yang mung shawa masha a myit hkrum daw dan ai lam gaw nga ra na nhten nga nna dai salang wa matut tsun ai.
KIO/KIA nam kawn salang langai tsun ai hta ndai zawn hpun hpaga hpe laja lana galaw ai hta madung hku nna gaw tinang Wunpawng mung dan hte myu sha ni a matu sanat laknak shagreng na matu mung re. Bai nna KIO/KIA a shang gum hpraw masa hku nna galaw ai lam langai mung re lam tsun ai. Ya yang Jinghpaw mung kaw makau grupyin shingra maka hpe sawk sagawn nga ai Wunpawng Buga Ginra Mazing hpung (Kachin Environmental Organization ) ningtau ningbaw Salang Zau Tu gaw KIO/KIA gaw ndai zawn hpun hpaga galaw ai lam hpe Myen ni galaw ai hpe ninghkap na malai tinang nan ahkang jaw galaw shangun taw ai masa hku nna rai yang gaw mung kan kaw na mung grai tsun wa mai ai nga nna KMN de tsun ai. Bai nna du hkra ladaw hte seng ai shim lam hpe mung sung sung myit yu nna galaw ai lam gaw kaja dik re lam hte KIO/KIA asuya hku nna ndai zawn hpun kran ai hpe ahkaw ahkang langai zawn jaw dat na malai, gaga ladat hku ahkaw ahkang jaw mai lam shi matut tsun wa ai.
Ndai zawn Jinghpaw mung kaw hpun hpe laja lana kran dut ai gaw ndai lang hte rai yang ladaw masum lang ram rai sai rai nga ai. Tinang mung dan a nhprang sut hpe tinang a sut lu nga mai lam a matu ahkaw ahkang la ai masa gaw grai wa n manu ai masa rai nga ai. Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng ndai lam hpe lahkrip ra ra ning hkap mat wa ra sai.
by/jpks BLOG
Jinghpaw mung kaw hpun hpaga laja lana bai byin wa

        Jinghpaw mung kaw e lai mat wa sai simsa lam ladaw laman hta Jinghpaw mung na manu dan hpun ni hpe Miwa mung de ganoi she ma na ram htaw shalai sharu bang kau sai rai nga ai. Ya yang Myen hte KIA ni a gasat gala ai lam jahkring mi bai katsi mat wa ai hpang ndai zawn hpun hpaga lam hpe laja lana rai bai galaw hpang wa sai rai nga ai. Laiza na KIO/KIA salang langai tsun ai gaw moi kalang mung Myen du ni hte Shang lawt du ni shada jahkrup nna ndai zawn hpun hpaga amyat hpe la rai nna du ni law malawng gaw Miwa mung Thai mung ban hkan Gumhpraw dum shatai rai nna ndang chye tsun ai Ja gum hpraw lu sut lu su mat masai lam tsun ai.
        Ndai zawn hpun hpaga lam galaw ai hta Myu sha bungli ga jahpai nna NGOs galaw nga ai wuhpung nkau mi mung lawm ai masa ni nga taw nga ai lam mung tsun ai. KIO/KIA gaw lai mat wa sai shaning law law wa Myen hte gap hkat jahkring tawn ai laman tinang hpyendu ni dinghku jahting masing hpe laja lana galaw lai wa sai masing mung nga lai ga sai, bai maga mi de Jinghpaw mung kaw na hpun ni hpe kran dut na rai yang mung shawa masha a myit hkrum daw dan ai lam gaw nga ra na nhten nga nna dai salang wa matut tsun ai.
        KIO/KIA nam kawn salang langai tsun ai hta ndai zawn hpun hpaga hpe laja lana galaw ai hta madung hku nna gaw tinang Wunpawng mung dan hte myu sha ni a matu sanat laknak shagreng na matu mung re. Bai nna KIO/KIA a shang gum hpraw masa hku nna galaw ai lam langai mung re lam tsun ai. Ya yang Jinghpaw mung kaw makau grupyin shingra maka hpe sawk sagawn nga ai Wunpawng Buga Ginra Mazing hpung (Kachin Environmental Organization ) ningtau ningbaw Salang Zau Tu gaw KIO/KIA gaw ndai zawn hpun hpaga galaw ai lam hpe Myen ni galaw ai hpe ninghkap na malai tinang nan ahkang jaw galaw shangun taw ai masa hku nna rai yang gaw mung kan kaw na mung grai tsun wa mai ai nga nna KMN de tsun ai. Bai nna du hkra ladaw hte seng ai shim lam hpe mung sung sung myit yu nna galaw ai lam gaw kaja dik re lam hte KIO/KIA asuya hku nna ndai zawn hpun kran ai hpe ahkaw ahkang langai zawn jaw dat na malai, gaga ladat hku ahkaw ahkang jaw mai lam shi matut tsun wa ai.
Ndai zawn Jinghpaw mung kaw hpun hpe laja lana kran dut ai gaw ndai lang hte rai yang ladaw masum lang ram rai sai rai nga ai. Tinang mung dan a nhprang sut hpe tinang a sut lu nga mai lam a matu ahkaw ahkang la ai masa gaw grai wa n manu ai masa rai nga ai. Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng ndai lam hpe lahkrip ra ra ning hkap mat wa ra sai.