Wednesday, April 17, 2013

ေနျပည္ေတာ္ မိစာၦာမ်ား ေၾကာက္ေနေသာ ဂါထာ (၅)ပုဒ္

Minmaha Bagan's photo.
ေနျပည္ေတာ္ မိစာၦာမ်ား ေၾကာက္ေနေသာ ဂါထာ (၅)ပုဒ္

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာျပီဟု ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မ်ားမွ ရွဴးတိုက္ ၾသဘာေပးေနသကဲ႔သို႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ႔အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားအခ်ိဳ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမွပင္ အူယားဖားယား ေထာပနာျပဳကာ ယခင္ အာဏာရွင္ ဘ၀မွ အေရခြံလဲလာေသာ အေရျခံဳမိစာၦာမ်ားအား ဖင္ပင္႔ကာ အမွားႏွင္႔အမွန္လံုးေထြးသြားၾကရျပီး ဓမၼဓိဌာန္ေျပာက္သြားရေသာ ၈၈ လွဳပ္ရွားမွဳႏွင္႔ စစ္မွန္သည္႔ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္ျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ေရာက္ရိွသြားျပီဟု ေျပာဆိုေနၾကေလ၏။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင္႔ ၄င္း၏ ေငြ၀ယ္က်ြန္ၾကီး က်ြန္ကေလးမ်ားကလဲ လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳသည္ ျပိဳင္စံရွားေသာ ေျပာင္းလဲမွဳဟုပင္ ထေဟာင္ေနေသာေၾကာင္႔ သိသာေအာင္ ေဖၚျပပါ ဂါထာ (၅)ပုဒ္အား အႏုလံုပတုလံု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၁)(ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီလား?

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ သူ႔အေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းရန္ ေျပာခဲ႔ဘူး၏။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလည္း Myanma Oil and Gas Enterprise ျမန္မာ႔ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအား သိသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုဘူးခဲ႔ဘူးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ေဖၚျပပါ (EITI-အီတီ) ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ ႏိုင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေသာ စီးပြါးေရး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မွဳ ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီးလား? ဟု ေမးခြန္းအၾကီးၾကယ္ထုတ္သင္႔သည္။ 

Is Myanmar ready for EITI
The president has said he wants Myanmar to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Aung San Suu Kyi has called on MOGE (Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) is a national oil and gas company of Burma. to shed light on its books. Is Myanmar government ready to join the global 'good governance' movement and sign up for EITI?

(2) ျမန္မာျပည္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္အား ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ ထုတ္ယူ မည္နည္း?

ျမန္မာျပည္လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွသည္႔အနက္ ၁၃ သန္းသာလ်ွင္ ၂၀၁၃ ယခုႏွစ္ထိ လ်ွပ္စစ္မီးအား ခံစား သံုးစြဲခြင္႔ ရရိွေနရဆဲသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစကာ အစိုးရအေနျဖင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွဳသည္ သန္းေပါင္း ၈ ေထာင္ က်ဴးဘစ္ မီတာ ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းကဆိုထားသည္။ ယခင္ ေရွ႔အစဥ္လာမ်ားအရ စြမ္းအင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဆက္စပ္သည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမွာင္ပိတ္လ်ွိ ႔၀ွက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ရိွေနခဲ႔သည္။ ထိုစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ပိုမိုသိသာစြာ ဖြင္႔လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ေလာ? ျပည္တြင္း လိုအပ္မွဳမ်ား သံုးစြဲမွဳ၀ယ္လိုအား ျမင္႔မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေလမည္ေလာ?
What if the population wants more electricity?

Only 13million of Myanmar's 60 million people had access to electricity in2013 – and yet, as of 2009, the government exported over eight billion cubic meters of natural gas annually to places like Thailand and China in accordance with international recorded view.
The energy sector operated in relative secrecy in previous decades. Will its opening up to foreign investment acquaint more Burmese with the idea that, in fact, there is gas and electricity to be had? Will domestic demand begin to rise?

(၃) မူးယစ္ေဆး၀ါးမွရရိွေသာ ေဒၚလာေငြမဲမ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအသစ္ျဖင္႔ ေလ်ာ္ဖြတ္ႏိုင္မည္လား?

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မွဳျဖစ္ေသာ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုေသာအားျဖင္႔ -ဗဟိုအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအားနည္းေသာေ၀းလံေခါင္သီသည္႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေဒသနယ္ေျမမ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္လုပ္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွေနသည္။ ထိုအျခင္းအရာေၾကာင္႔ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမွ မိမိတို႔ ဖံုး၀ွက္ရန္ထိန္ခ်န္ထားသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မွဳမွ ရရိွေသာေငြမဲမ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပံုစံေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မွဳႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံအေထာက္ပံ႔အား မိမိအက်ိဳးမေမ်ွာ္လင္႔ပဲ ေပးႏိုင္သလား?
Could narco-dollars be recycled in a news investment wave?
The drug trade – heroin and methamphetamine, in particular – has thrived for decades in remote, ethnic minority areas where the central government has little
control. Could the government to do liberalized investment policies, and the diversified economy that may help produce in the concerning regions without expect for self-interest, from drug money more places to hide?

(၄) ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒုတိယစီမံကိန္းလို႔ဆိုတဲ (B) PLAN ရိွသလား?

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူတဦးျခင္း၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္၀င္ေငြသည္ သံုးဆ တိုးတက္လာမည္ဆိုေသာ ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ခန္႔ ရရိွႏို္င္ၾကမည္ျဖစ္သည္႔ မက္လံုးပန္းတိုင္ၾကီးသို႔ေရာက္ရိွမည္ဟု တထစ္ခ် ေၾကျငာေျပာဆိုခဲ႔ျပီးျပီ။ ၄င္းဆိုခဲ႔ေသာ မွတ္ခ်က္သည္ ကုန္ထုတ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ အသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ျပီး တိုးတက္မွဳအရိွန္ဟုန္ျမင္႔လာႏိုင္မည္ကို ေျပာဆိုေသာ္ျငားလည္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ တြင္းထြက္ သံယံဇာတတို႔မွ ရရိွေသာ တိုးတက္မွဳမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွရရိွလာႏိုင္ေသာ တိုးတက္မွဳမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ခဲ႔ပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကရမည္။

Is there a plan B by Myanmar government 
President Thein Sein has set the lofty goal of tripling national per capita GDP to $3,600 by 2016. The opportunity to expand Myanmar's industrial and service
sectors could come through the development of its extractive industries; but what other forms of economic improvement could oil, gas and mining development help bring about?

(၅) ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိခိုက္မွဳ ရလဒ္အား မည္သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျပဳျပင္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း?

ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ျမန္မာ႔ သတၱဳတြင္း ဌာနမွ ၁၃၂၀ လုပ္ငန္းမိုင္းတြင္းမ်ားအား ခြင္႔ျပဳထားသည္ဟု တရား၀င္ေၾကျငာခဲ႔သည္။
အကယ္၍ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ မူ၀ါဒသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ညီမ်ွလြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးမည္ဆိုပါလ်ွင္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဓါတုအဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္နည္း? ကို ေမးခြန္းထုတ္ ဂါထာအား ေရရြတ္တင္ျပပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင္႔ သရုပ္မွန္ ပကတိ အေျဖမ်ားအား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
 
How could investment policy reform impact arsenic mining?
Arsenic mining in Myanmar is widespread – in 2004, the Ministry of Mines reported 1,320 arsenic mining permits. If investment policies are liberalized, how
might the arsenic mining sector be affected?

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ အစိုးရ ခိုးခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္ ၉၆ နီးပါး အား စာရင္းအင္း အခ်က္လက္မ်ားျဖင္႔ မၾကာခင္ တင္ျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာျပီဟု ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မ်ားမွ ရွဴးတိုက္ ၾသဘာေပးေနသကဲ႔သို႔ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ႔အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားအခ်ိဳ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမွပင္ အူယားဖားယား ေထာပနာျပဳကာ ယခင္ အာဏာရွင္ ဘ၀မွ အေရခြံလဲလာေသာ အေရျခံဳမိစာၦာမ်ားအား ဖင္ပင္႔ကာ အမွားႏွင္႔အမွန္လံုးေထြးသြားၾကရျပီး ဓမၼဓိဌာန္ေျပာက္သြားရေသာ ၈၈ လွဳပ္ရွားမွဳႏွင္႔ စစ္မွန္သည္႔ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္ျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ေရာက္ရိွသြားျပီဟု ေျပာဆိုေနၾကေလ၏။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင္႔ ၄င္း၏ ေငြ၀ယ္က်ြန္ၾကီး က်ြန္ကေလးမ်ားကလဲ လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳသည္ ျပိဳင္စံရွားေသာ ေျပာင္းလဲမွဳဟုပင္ ထေဟာင္ေနေသာေၾကာင္႔ သိသာေအာင္ ေဖၚျပပါ ဂါထာ (၅)ပုဒ္အား အႏုလံုပတုလံု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၁)(ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီလား?

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ သူ႔အေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းရန္ ေျပာခဲ႔ဘူး၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလည္း Myanma Oil and Gas Enterprise ျမန္မာ႔ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအား သိသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုဘူးခဲ႔ဘူးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ေဖၚျပပါ (EITI-အီတီ) ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ ႏိုင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေသာ စီးပြါးေရး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မွဳ ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီးလား? ဟု ေမးခြန္းအၾကီးၾကယ္ထုတ္သင္႔သည္။

Is Myanmar ready for EITI
The president has said he wants Myanmar to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Aung San Suu Kyi has called on MOGE (Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) is a national oil and gas company of Burma. to shed light on its books. Is Myanmar government ready to join the global 'good governance' movement and sign up for EITI?

(2) ျမန္မာျပည္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္အား ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ ထုတ္ယူ မည္နည္း?

ျမန္မာျပည္လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွသည္႔အနက္ ၁၃ သန္းသာလ်ွင္ ၂၀၁၃ ယခုႏွစ္ထိ လ်ွပ္စစ္မီးအား ခံစား သံုးစြဲခြင္႔ ရရိွေနရဆဲသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစကာ အစိုးရအေနျဖင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွဳသည္ သန္းေပါင္း ၈ ေထာင္ က်ဴးဘစ္ မီတာ ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းကဆိုထားသည္။ ယခင္ ေရွ႔အစဥ္လာမ်ားအရ စြမ္းအင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဆက္စပ္သည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမွာင္ပိတ္လ်ွိ ႔၀ွက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ရိွေနခဲ႔သည္။ ထိုစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ပိုမိုသိသာစြာ ဖြင္႔လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ေလာ? ျပည္တြင္း လိုအပ္မွဳမ်ား သံုးစြဲမွဳ၀ယ္လိုအား ျမင္႔မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေလမည္ေလာ?
What if the population wants more electricity?

Only 13million of Myanmar's 60 million people had access to electricity in2013 – and yet, as of 2009, the government exported over eight billion cubic meters of natural gas annually to places like Thailand and China in accordance with international recorded view.
The energy sector operated in relative secrecy in previous decades. Will its opening up to foreign investment acquaint more Burmese with the idea that, in fact, there is gas and electricity to be had? Will domestic demand begin to rise?

(၃) မူးယစ္ေဆး၀ါးမွရရိွေသာ ေဒၚလာေငြမဲမ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအသစ္ျဖင္႔ ေလ်ာ္ဖြတ္ႏိုင္မည္လား?

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မွဳျဖစ္ေသာ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုေသာအားျဖင္႔ -ဗဟိုအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအားနည္းေသာေ၀းလံေခါင္သီသည္႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေဒသနယ္ေျမမ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္လုပ္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွေနသည္။ ထိုအျခင္းအရာေၾကာင္႔ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမွ မိမိတို႔ ဖံုး၀ွက္ရန္ထိန္ခ်န္ထားသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မွဳမွ ရရိွေသာေငြမဲမ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပံုစံေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မွဳႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံအေထာက္ပံ႔အား မိမိအက်ိဳးမေမ်ွာ္လင္႔ပဲ ေပးႏိုင္သလား?
Could narco-dollars be recycled in a news investment wave?
The drug trade – heroin and methamphetamine, in particular – has thrived for decades in remote, ethnic minority areas where the central government has little
control. Could the government to do liberalized investment policies, and the diversified economy that may help produce in the concerning regions without expect for self-interest, from drug money more places to hide?

(၄) ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒုတိယစီမံကိန္းလို႔ဆိုတဲ (B) PLAN ရိွသလား?

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူတဦးျခင္း၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္၀င္ေငြသည္ သံုးဆ တိုးတက္လာမည္ဆိုေသာ ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ခန္႔ ရရိွႏို္င္ၾကမည္ျဖစ္သည္႔ မက္လံုးပန္းတိုင္ၾကီးသို႔ေရာက္ရိွမည္ဟု တထစ္ခ် ေၾကျငာေျပာဆိုခဲ႔ျပီးျပီ။ ၄င္းဆိုခဲ႔ေသာ မွတ္ခ်က္သည္ ကုန္ထုတ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ အသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ျပီး တိုးတက္မွဳအရိွန္ဟုန္ျမင္႔လာႏိုင္မည္ကို ေျပာဆိုေသာ္ျငားလည္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ တြင္းထြက္ သံယံဇာတတို႔မွ ရရိွေသာ တိုးတက္မွဳမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွရရိွလာႏိုင္ေသာ တိုးတက္မွဳမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ခဲ႔ပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကရမည္။

Is there a plan B by Myanmar government
President Thein Sein has set the lofty goal of tripling national per capita GDP to $3,600 by 2016. The opportunity to expand Myanmar's industrial and service
sectors could come through the development of its extractive industries; but what other forms of economic improvement could oil, gas and mining development help bring about?

(၅) ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိခိုက္မွဳ ရလဒ္အား မည္သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျပဳျပင္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း?

ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ျမန္မာ႔ သတၱဳတြင္း ဌာနမွ ၁၃၂၀ လုပ္ငန္းမိုင္းတြင္းမ်ားအား ခြင္႔ျပဳထားသည္ဟု တရား၀င္ေၾကျငာခဲ႔သည္။
အကယ္၍ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ မူ၀ါဒသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ညီမ်ွလြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးမည္ဆိုပါလ်ွင္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဓါတုအဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္နည္း? ကို ေမးခြန္းထုတ္ ဂါထာအား ေရရြတ္တင္ျပပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင္႔ သရုပ္မွန္ ပကတိ အေျဖမ်ားအား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။

How could investment policy reform impact arsenic mining?
Arsenic mining in Myanmar is widespread – in 2004, the Ministry of Mines reported 1,320 arsenic mining permits. If investment policies are liberalized, how
might the arsenic mining sector be affected?

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ အစိုးရ ခိုးခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္ ၉၆ နီးပါး အား စာရင္းအင္း အခ်က္လက္မ်ားျဖင္႔ မၾကာခင္ တင္ျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး