Saturday, September 27, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (၁၇)


UNFC ႏွင့္ UPWC တို႕ အခက္ေတြ႕ေနသည့္ အပစ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကို ေဆြးေႏြးသျဖင့္ နယ္ေျမကို ညွိသကဲ့သို႕ ထင္မွတ္ကာ အစိုးရက ဤအခ်က္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ပါဝါညွိခ်င္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြားသည္။
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ တာစူထားေၾကာင္း အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရားကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီ NLD ကလည္း မူအရ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယေန႕အထိပင္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႕ဆိုလွ်င္ လက္ရွိအပစ္ရပ္ေရးသည္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသို႕ ဦးတည္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ ခက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာေျဖရွင္္းနည္းႏွင့္လည္း ကြဲျပားသည္။ ယင္းသို႕ ကြဲျပားရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ လက္ဝယ္ နယ္ေျမ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ နယ္ေျမအသာစီးရရန္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆယ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားႏွင့္ၿပီျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ ကုလသမဂၢ အသုံးမ်ားသည့္ နည္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အရင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ယူကရိန္းအစိုးရႏွင့္ ရုရွားအားေပးယူကရိန္းသူပုန္တို႕အပစ္ရပ္ေရးကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သူပုန္တို႕နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးေၾကာင္း၊ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေၾကာင္း၊ တပ္ႏွစ္ဖက္စလုံး ဆုတ္ခြာၾကရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဤအခ်က္မ်ား မေတြ႕ရေပ။ ျပည္နယ္(၇)ခုကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ ေဝးစြ၊ တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ျဖင့္ပင္ ဖိႏွိပ္ထားရန္ ၾကံရြယ္ေနေသးသည္။
အမွန္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႕ေဒသကို တိုင္းရင္းသားတို႕ကိုယ္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ ပါရွိၿပီျဖစ္သည္။ Internal Autonomy ကို အရင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေပးအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလူမ်ဳိးတို႕က သူတို႕၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအပါအဝင္ အေရးေပါင္းမ်ားစြာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္၍ ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာ၌ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဤအခ်က္ကို ဖြင့္ဟရဲသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတေလမွ်ပင္ မေပၚေသးေပ။
တိုင္းရင္းသားတို႕ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္္းခြင့္ဆိုသည္မွာ ဤျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ႏိုင္သည္၊ လုံးဝလြတ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္သည္၊ သို႕ေသာ္ ခြဲမထြက္ဘဲ၊ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးမယူဘဲ မိမိတို႕ျပည္နယ္၌ မိမိတို႕ကံၾကမၼာကို မိမိတို႕ဆႏၵအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္လိုျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလိုျခင္း၊ တရားစီရင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါကို Self-determination ဟု ေခၚသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမဳေတ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ခြဲထြက္ခြင့္စာပုဒ္ကို ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ခြဲထြက္လိုလွ်င္ ခြဲထြက္လိုေသာ္လည္း ခြဲမထြက္ၾကဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုသာ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို သေဘာတူရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္ကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။
ဤသို႕ဆိုလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္မည္၊ သို႕ေသာ္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာေျပာေနၾကျခင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဆိုလိုသလား၊ ေနဝင္း ပုံေဖာ္ခဲ့သည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဆိုလိုသလား၊ (၈)ျပည္ေထာင္မူကို လက္ခံသလားဆိုတာ မကြဲျပားေသးေခ်။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို လက္မခံေၾကာင္း ျငင္းဆိုလုိက္သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္ မရွိပါ။
စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္မည္ဟု ဆိုခဲ့လွ်င္ "အမ်ဳိးသားဥပေဒမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုင္ရာခံစားခြင့္ရွိျခင္း မရွိျခင္း၊ အလားတူ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတိုင္းအတာကို ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား ရွိျခင္း မရွိျခင္းတို႕သည္ ညွိႏႈိင္းေရးစားပြဲေပၚ၌ အေရးပါအရာေရာက္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း" ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္တို႕ ဆိုၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၏ အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္၍ ရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ့သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အလိုလုိ္က္အႀကဳိက္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ လက္ရွိတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ခုကို ျပည္နယ္(၁၄)ခုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမွသာ လက္ရွိအေျခအေနအရ အက်ဳိးမ်ားဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ -
(၁) ဧရာဝတီျပည္နယ္
(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္
(၃) ကယားျပည္နယ္
(၄) ကရင္ျပည္နယ္
(၅) ခ်င္းျပည္နယ္
(၆) စစ္ကိုင္းျပည္နယ္
(၇) တနသာၤရီျပည္နယ္
(၈) ဗဂိုးျပည္နယ္
(၉) မေကြးျပည္နယ္
(၁၀) မႏၲေလးျပည္နယ္
(၁၁) မြန္ျပည္နယ္
(၁၂) ရခိုင္ျပည္နယ္
(၁၃) ရန္ကုန္ျပည္နယ္
(၁၄) ရွမ္းျပည္နယ္
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္(၁၄)ခု ထား၍ က်န္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအျဖစ္သာ ထားရွိျခင္းသည္ အက်ဳိးမ်ားေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး သမၼတသိန္းစိန္ကို endorsement ေပးသည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာ္ေဝးအေျခဆိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ၌ အထင္ကရ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ့ပင္ ဤစိတ္ကူးကို သေဘာက်ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႕က ဘာေၾကာင့္ ျပည္နယ္(၁၄)ခုမူကို သေဘာက်ၾကသနည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (၁၈)ကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈၾကပါရန္။