Monday, August 25, 2014

Mung masa pati hte Rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra

“ Ndai aten hta mung masa pati hte rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra ai aten du nga sai”
Kachin national alliance party for democracy
jinghpaw wunpawng myu sha demokresi ginrun pati
                Myen mung gaw 2008 gaw da tara upadi hkrang pru wa ai hte rau, 2010 ra lata poi ngut ai hpang moi na hpyen dap up hkang ai gum shem hpyen du ni n-teng man ai hku dang la lu nna asuya hkrang ngu gaw gap dat masai. Mung kan ting garu nga ai gaw Myen mung dan hta demokresi masa galai shai ai lam ning gam tsaw wa sai nga nna gajai nga ma ai. Teng teng gaw Myen mung dan gaw jet ai “federal democracy” mung dan byin tai lu na matu ya hkyak hkyak hta myu sha baw sang ni hte kaga demokresi shamu shamawt hpung hte mung masa pati ni garu jawng taw nga ai aten mung rai nga mali ai.
                Myen mung dan hta ya hte ndai laman myu sha rawt malan hpung ni hte Myen asuya simsa hpung ni hkrum zup bawng ban ai hta shi laika ni hkan e Myen asuya ni Jet ai hpedare mung hpawm gaw gap na lam hpe bai tsun garu nga masai, teng gaw hpa rai ta? Asuya ni jum tawn ai shi ga dap hkan ndai lam hpe tsep kawp ntsun shapraw ai hpe mu lu na rai nga ai. Shaloi shanhte tsun ai hpedare mung hpawm mung dan gaw de lam hpe teng gaw hkap la nga ma ni? Myit yu hpa langai rai nga ai. Anhte Myu sha baw sang ni a gawng malai tai nna mung dan lam, myu sha lawt lam hpe shakut shaja nga ai myu sha rawt malan hpung ni hte myu sha baw sang mung masa pati ni ndai lam hpe sadi maja ra na rai nga ai. Bai nna ndai lam hpe manya hkam nna, baw gum hkam nna lawan ladan kam hpa let shatin shapun rai nna ganaw bang mat na lam hpe n-galaw na ma ai ngu nna kam hpa nga ga ai.
                Myen asuya hte bawng ai lam gaw madung rai nga ai, rai tim madung mung masa mang hkang hpe hparan lu na matu mahtai kaja tam ga nga jang tara shang nga ai mung masa pati ni hte 2008 ning gaw da ai mung dan a ning pawt ning hpang gaw da tara hpe ning hkap gasat ai majaw pati mying garai nbang shi ai mung masa wuhpung wuhpawng ni hte pati ni hpe mung gum hpawn nna n-gun jawm gahkyin let lagaw lahkam htawt ai lam nshut hkra jawm myit mang lu na lam gaw grai ahkyak nga ai. Jet ai “federal democracy” mung hpawm mung dan hpe gaw gap lu na matu gaw lahta na myit mang ai lam gaw grai ahkyak kaba langai rai nga ai ngu nna chye na hkawn hkrang lu nga ga ai. Myen gaw dai ni du hkra rai tim, jet ai “federal democracy”mung dan gaw de na lam hpe nhkap la ma ai, hpa majaw nga yang jet ai “federal democracy” mung dan gaw myu sha baw sang ni hte ahkaw hkang maren mara lu shangun ai masing re majaw, dai zawn byin wa na hpe nra sharawng ai lam, nkam byin shangun ai lam ni a marang e rai nga malu ai.

Dai re majaw ndai aten hta mung masa pati hte rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra ai aten du nga sai.
KNAPD