Sunday, August 2, 2015

Kachin Revolution (In Brief)


(By; L Zau Htoi Awng)
* ကခ်င္တုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္ (သုိ႔မဟုတ္ ) လြတ္လပ္ေသာ
ျပည္နယ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား ႀကသည္။
* ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ကခ်င္လူမ်ိဳး ခန္႔မွန္း ၁ သန္းခြဲအတြင္းမွ အင္အားေကာင္းေသာ
ႏုိင္ငံေရးလကၡဏတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
* လူမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ဂ်ိန္းေဖာ ေလာ္ေဝၚ
မရူ လရွီ အဇီ ဇုိင္ဝါး ရဝမ္ လီဆူ တုိ႔ပါဝင္ျပီး အျပန္အလွန္
ေဆြမ်ိဳးစနစ္အတြင္း ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
* တရုတ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ တြင္လည္း ေနထုိင္ႀကသည္။
* ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွ အမ်ိဳးသားေရး
လႈပ္ရွားမႈ လြတ္လပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ရေအာင္လုပ္မႈႏွင့္
မည္သုိ႔မွ မပက္သက္ႀကေပ။
* အျခားေတာင္တန္းေန ျပည္သူမ်ားလုိ ကခ်င္တုိ႔သည္
အစဦးပုိင္းကပင္ ျဗိတိသွ် သိမ္းပုိက္မႈကုိ အျပင္းအထန္
ဆန္႔က်င္ခဲ့ႀကသည္။
*
သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစြာ ခရစ္ယာန္
ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရာ ယေန႔ ကခ်င္လူမ်ိဳး
သုံးပုံႏွစ္ပုံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနႀကသည္။
အေနာက္တုိင္း သာသနာျပဳမစ္ရွင္မ်ား အဆက္မျပတ္
ေရာက္ရွိျခင္း စာေပအေရးအသား အစျပဳႏုိင္ျခင္း
ေက်ာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ႒ာနမ်ား
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။
* ကခ်င္ တုိ႔မွာ ကရင္ ခ်င္း တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ
ျဗိတိသွ်တပ္မေတာ္တြင္ အဓိက ေက်ာရုိးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကခ်င္မ်ားစြာ ေျမျပန္႔သုိ႔ ဆင္းႀကသည္။
* ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး
အင္အားစုမ်ား၌ ကခ်င္လူမ်ိဴးေတြဟာ အဓိက
ေနရာတစ္ခုုတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္လာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္ေတြဝင္လာစဥ္တုန္းက ကရင္ ခ်င္း
ကခ်င္တုိ႔အျပင္ မြတ္စလင္တုိ႔က ျဗိတိသွ်တုိ႔ဘက္မွ
ေနျပီး သစၥာေစာင့္သိခဲ့ႀကသည္။
အာသံ - မဏိပူရ ကဆင့္ ဂ်ပန္ေတြကုိ တုိက္ထုတ္တုန္းက
ျဗိတိသွ် အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားတပ္
ေတြလည္း ပူးေပၚင္းပါဝင္ခဲ့ႀကသည္။
* ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးသမားတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈ
အင္အားကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈအျဖစ္ ၁၉၄၇
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္၌ စတုရန္းကီလုိမီတာ
၈၉၀၄၂ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေပၚထြန္းလာသည္။
ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဝုိင္းေမာ္ကုိ အဓိကျမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ျမိဳ႕အျဖစ္
ကခ်င္ေခၚင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ထည့္သြင္းေစသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးစု ၁ သိန္းေက်ာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္
နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ေနထုိင္ႀကသည္။
* ၁၉၄၇ တြင္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေသာ္လည္း
ကခ်င္တုိ႔၏ ပုန္ကန္ထႀကြမႈ ၁၉၄၉ - ၅၀ ႀကားတြင္
ျဖစ္ပြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆၀ အေစာပုိင္းတုိင္ေအာင္
အမ်ိဳးသားေရးလက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္
စတင္စုေဆာင္းသည့္ အဆင့္ကုိ မေရာက္ေသးေပ။
* ဦးႏုအစုိးရက ကခ်င္ေဒသကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည့္
အတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ နာက်ည္းမႈမ်ား ဗုဒၶဘာသာကုိ
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတုိ႔
ျပဳခ်ိန္၌ ပြင့္အန္ထြက္လာခဲ့သည္။
* ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌
KIO/KIA ေခၚ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း
ေပၚေပၚက္လာသည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒ
အားနည္းမႈေႀကာင့္ တစ္နည္းေျပာရင္ ႏုိင္ငံေရး
ျပသာနာ ေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
* ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ
ပညာတတ္အုပ္စုက ဖြဲစည္းျခင္းျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္
အျပည့္အဝရရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
* ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း စစ္အာဏ
သိမ္းလုိက္ေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အားေပးသလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။
* ကခ်င္ေဒသတစ္ခုလုံး လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈ
လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ခဲ့သည္။ တပ္အင္အား ၈၀၀၀ ခန္႔
ရွိသည္။ KIO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေႀကာက္ရႊံ
ေလးစားခံရေသာ လက္နက္ကုိင္စစ္တပ္မ်ား ထဲမွ
တစ္ခုအျဖစ္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာသည္။
* KIO အစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ အိႏၵိယ
နယ္ျခားအထိ ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး
ပညာေရးစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္သည္။
* KIO အစုိးရသည္ ျပန္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲတခ်ိဳ႕ကုိ
တုိက္ခဲ့ေသးသည္။
ထင္ရွားသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရးပါတီ
(SSPP) ႏွင့္ KIO တပ္မဟာ ၄ တုိ႔က ပူးေပၚင္းျပီး
အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(CPB) ႏွစ္ခုလုံးကုိ တျပိဳင္နက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
* သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၆ တြင္ KIO က ႏုိင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။
* ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖန္တီးဖုိ႔ အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။
KIO အစုိးရသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္
နီးကပ္စြာ ပူးေပၚင္းလုပ္ကုိင္သည္။
'မဒတ' တြင္ ဦးေဆာင္မႈေပးသူ ျဖစ္လာသည္။
လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားကုိ လက္နက္ႏွင့္
ေလးက်င့္မႈမ်ား ေထာက္ပံသည္။
* ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အာဏရွင္ ဗဟုိအစုိးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္မႈေႀကာင့္ ေပးရေသာ တန္ဖုိးက ႀကီးမားသည္။
အစုိးရက ႀကမ္းတမ္းေသာ ေျမလွန္စနစ္ ျဖတ္ေလးျဖတ္
စစ္ဆင္ေရးကုိအသုံးျပဳျပီး KIO တုိ႔အား အားေပးမႈမ်ား
ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပဳလုပ္သည္။
၁၉၈၇ ႏုိဝင္ဘာ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္
ျပဳလုပ္ရာ KIO အစုိးရက ၁၉၆၁ မွ ၁၉၈၆ အစုိးရတပ္မ်ားေႀကာင့္
အရပ္သား ၃၃၃၃၆ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
* သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ဦးသန္းေရႊ ေခၚင္းေဆာင္ေသာ
နဝတအစုိးရ အာဏရလာျပီးေနာက္ KIO သည္ ပုိ၍
အင္အားႀကီးထြားလာသည္။
နဝတအစုိးရသည္ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ဘက္မွ
KIO အေျခစုိက္စခန္း ဧရိယာမ်ားကုိ ျပင္းထန္ေသာ
စစ္ဆင္ေရးမ်ား အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္သည္။
'မဒတ' တည္ေထာင္ခဲ့သည္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၍
KIO ၏ စစ္ေရးအေနအထားကုိ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ
ဖိအားေပးခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ဇန္နဝါရီလတြင္ KIO တပ္မဟာ ၄ အစုိးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူသည္။
ထုိႏွစ္တုိင္မီ တစ္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌
NLD ၁၄ ဦး ေရြးခ်ယ္ခံရရာ KIO မွ ငါးဦး ပါဝင္သည္။
ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အဖမ္းခံရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။
* ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားစြာက နဝတအစုိးရသည္
KIO ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေႀကာက္စရာအေကာင္းဆုံး
စုစည္းထားေသာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု အျဖစ္
သေဘာထားေႀကာင္း ယုံႀကည္ႀကသည္။
၁၉၉၃ အေစာပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုထဲ၌
တပ္ရင္း ၄၆ ရင္း တပ္စြဲထားသည္။
* ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၂ အတြင္း အစုိးရ၏ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရး
မ်ားအတြင္း ကခ်င္ေက်းရြာေန လူတစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ
အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကြတ္ခုိင္ ခရုိင္တြင္ ကခ်င္ရြာ ၃၀၀
ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ယင္းတုိ႔ ေနထုိင္ရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။
၁၉၉၃ အေစာပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀၀
အတြင္းပုိင္း၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည္။
ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ မွာ တရုတ္ ႏုိင္ငံထဲသုိ႔
ထြက္ေျပးႀကသည္။
အျခားဆုိးရြားေသာ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔လည္း ရွိခဲ့သည္။
* KIO အစုိးရက ကခ်င္အိမ္မ်ားစြာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ
အစုိးရက ဖ်က္စီးသည္ဟု စြတ္စြဲခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ေခၚင္းေဆာင္မ်ား စုိးရိမ္သည္မွာ
နဝတအစုိးရက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး
ခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ စနစ္တက်ျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုိ
ႏုိင္ငံေရးအရ အားနည္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကုိ ျဖစ္သည္။
* ထုိပဋိပကၡေနာက္ခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက
ဆက္လက္ဆုိးဝါးေနသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားစြာရွိသည္။
ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေရႊတုိ႔လည္း ထြက္သည္။
ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလကတည္းက အေရးပါေသာ
စက္ရုံတစ္ခုသာ ရွိသည္။
ဆားေမာ္သႀကားစက္ရုံ ျဖစ္၍ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ ေနလ်က္ရွိသည္။
* အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပေရာဂ်က္အခ်ိဳ႕လည္းရွိရာ
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ကားလမ္းသစ္မ်ား စေသာ
နဝတအစုိးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။
တရုတ္အကူအညီႏွင့္ လုပ္ကုိင္သည္မ်ား ပါဝင္သည္။
* ၁၉၉၄ တြင္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ KIO ဥကၠ႒က
" ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီပေရာဂ်က္ေတြ အားလုံးကုိ စုိးရိမ္တယ္
ေဒသ သယံဇာတေတြကုိ မတရားထုတ္ယူျပီး
ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက နည္းနည္းပဲရတယ္ "
ဟုဆုိေပသည္။
* သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကုိ အစုိးရက ခုတ္လွဲျပီး
တရုတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး သစ္လုံးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ႀကသည္။
* ယုိယြင္းေနေသာ စစ္ေရးအေျခအေန လူတုိ႔ဘဝႏွင့္
ဆုိင္ေသာ အေျခအေနတုိ႔က KIO ေခၚင္းေဆာင္တုိ႔
ကြဲျပားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးဖုိ႔ ႀကိဳးစားရန္ ျဖစ္လာသည္။
ဖိအားမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈအေပၚ ျပန္လည္ စည္းရုံးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
* ၁၉၉၃ တြင္ နဝတအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ခဲ့သည္။
ကရင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဆရာႀကီးမ်ား၏
ျပန္ေျဖညိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၉၄ တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
* KIO အစုိးရ အေနနဲ႔ ပထမဆုံးအဆင့္ကုိ ရဲဝင့္စြာ
လွမ္းႏုိင္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ
ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ႀကသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေနာက္ဆုံး
ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
* သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၁ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
လက္ထက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ား
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည္။
အစုိးရဖက္ မွ စစ္သည္အင္အား သုံးေသာင္းႏွင့္အထက္
ေရႊျပည္သာ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ အမည္ျဖင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လာသည္။
* သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က
KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသေတြ ထုိးစစ္မဆင္ဖုိ႔ ညႊန္ႀကားခ်က္
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း သမၼတ ညြန္ႀကားခ်က္ ထုတ္ျပန္တဲ့
ႀကားက အစုိးရတပ္နဲ႔ KIA တုိ႔အႀကား စစ္ရွိန္ျမင့္ျပီး
ယေန႔အထိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ စစ္လက္နက္မ်ိဳးစုံ
ကလဲ့စားေခ် စစ္ပြဲပမာ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ႀကပါသည္။
* ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ အထိ
တုိက္ပြဲေပၚင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
* လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရတပ္အင္အား
၃ သိန္းႏွင့္ အထက္ ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားရာ
စစ္တပ္၏ လူအင္အား ၃ ပုံ ၂ ပုံ တပ္ရင္းေပၚင္း ၆၀ေက်ာ္က
ကခ်င္ေဒသ တခုလုံး၌ တပ္စြဲထားျပီျဖစ္သည္။
* ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း၌
စစ္မီးမ်ားမျငိမ္းႏုိင္သလုိ တစ္ခါတရံ စစ္ပြဲမ်ား ပုိမုိ
ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္လည္း
ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
By; L Zau Htoi Awng
Like   Comment