Sunday, August 30, 2015

ယေန့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေနစရာမဲ႕ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ ညစ္ပတ္ ဖ်က္ဆီးသလဲ။

ဝမ္းနည္းသည္က ကိုဟ့္ေျမေပၚကိုယ္ေနျပီးကိုယ့္လူမ်ိဳးကာကြယ္ဖို့ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးေနတဲ႕သားသမီးူေတာ္ေလးေတြကိုသက္သက္မဲ႕

ၾကီးအေဝးပစ္လက္နက္နဲ႕ကိုေသေၾကာင္းၾကံစီသည့္အတြက္ကိုရင္နာျပီးအထူးကိုဝမ္းနည္းေၾကကဲြရပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ကိုကာကြယ္ေပးမဲ႕ေနာင္အနာဂတ္သားငယ္မ်ား့ ျဖစ္တယ္။တရုပ္ကိုဖားဖို့ဘိန္းစားဖို့လုယက္ဖို့ဒါးျမလုပ္ဖို့ေလ့က်င့္ေပးေနတာမဟုတ္ပါ။အာဏာလုဖို့မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းကိုသိေနတာ။
ဘက္လိုက္ေနတာမဟုတ္ပါ။
လူမ်ိဳးေရးေသြးခဲြျပီးေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမဟုတ္။
ေယာက်္ားဇာနည္ဘာမထီၾကယ္တန္ခြန္ဆြတ္န္ုင္မဲ႕ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသာျဖစ္သည္။
လက္နက္တစ္ခုသာအားကိုးျပီးၾကီးနိုင္ငယ္ညွင္းဝါဒသြတ္သြင္း ေနသည့္ေက်ာင္းမဟုတ္ရွိသည့္ေနရာမွာလူတိုင္းနွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သည့္ပညာဥဏ္ရဖို့ေလ့က်င့္သင္ယူေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္ဂါဒသြတ္သြင္းေနသည့္ေက်ာင္းမဟုတ္ပါ။
ေမတၱာကိုတန္ဖိုးထားျပီးညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ေနထိုင္စာနာတတ္ဖို့ျပုစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းျဖစ္သဘ္ကိုသိထားပါသည္။
ဘယ္သူမွားသည္လို့မဆိုလိုသည္ကေလးေတြကျမန္မာစစ္ တပ္နယ္ေျမကိုသြားေရာက္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားမဟုတ္ပါ။
ျမန္မာပိုင္နက္ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားမတိုက္ပါ။မၾကံစီပါ။
ရန္သူမဟုတ္ပါ။
ယေန့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေနစရာမဲ႕ေအာင္ကခ်င္လူမ်ိဳးကကခ်င္ေတာင္ေပၚမွာေနတာ
အဲ႕ဒါရန္သူလားစဥ္းစားပါ။
ဘာေၾကာင့္ကခိင္ျပည္သူျပည္သားကိုနယ္လာလုေနတာ လည္းဆိုတာေတာ့ကိုယ့္ဖာသာအသိဆံုးျဖစ္မွာပါ။
ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ျမန္မာျပည္လို့ေျပာရေအာင္ျပည္ေထာင္စုလို့ေျပာရေအာင္တ္ုင္းရင္းသားကဝိုင္းကာကြယ္ခဲ႕လို့ဒီစည္း စိမ္နဲ႕ေနရတာဘာလို့ကိုယ့္ထမင္းအိုးကိုယ္ဖ်က္ဆီးသလဲ။
ကခ်င္ကိုအျမစ္ျဖဳတ္အျပတ္တိုက္ျခင္ရင္ေတာ့
ဖန္ဆင္းရွင္"ထာဝရဘုရား"နဲ႕ျမန္မာစစ္တပ္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျပီဆိုတာသတိထားဖို့သတိေပးလိုက္ပါတယ္။
အခုကခ်င္လူမ်ိဳးရွိေနတာကိုျမန္မာကေနရာလာဖယ္ခိုင္း
တယ္။
ကခ်င္ကျမန္မာေတြဒီျပည္နယ္ကထြက္သြားပါလို့ေျပာရင္
ဘယ္လိုခံစားရမလည္း။
မြန္ကလည္းမြန္ျပည္နယ္က
ရွမ္းကလည္းရွမ္းျပည္နယ္က
ရခိုင္ကလည္းရခိုင္ျပည္နယ္က
ခ်င္းကလည္းခ်င္းျပည္နယ္က
ကရင္ကလည္းကရင္ျပည္နယ္က
ကယားကလည္းကယားျပည္နယ္ကအိုဘယ္မွာလည္းျမန္မာ ျပည္မေရႊဘိုမွာလားေနျပည္ေတာ္လားဘဲအဲ႕မွာေနၾကလဟာ
Why? ကခ်င္ျပည္သူကေနျပည္ေတာ္ကိုေပးပါမေျပာဘူး
ေရႊဘိုကိုမေတာင္းဘူး
မနၱ်လးကိုမေတာင္းဘူးေလ
ျမန္မာကိုစစ္တိုက္ေနတာမဟုတ္ပါ။
ကိုဟ္ျပည္နယ္ကိုယ့္ေဒသအတြက္ကာကြယ္ဖို့ေလ့က်င့္ေရး
ေက်ာင္းကိုတမင္တစ္ကာလက္နက္ၾကီးနဲ႕ခ်ိန္ျပီးျပစ္တာရန္စတာမတရားလုပ္တာလူသတ္တာ
ကမၻာကေရာ အာဆီယံကပါ ဒီလိုလုပ္ေနတာကိုခြင့္ျပုထားတယ္ဆို
ကုလသမၼဂလူ့အခြင့္အေရးကေကာဘာလုပ္ဖို့လည္း
ဘုရားနဲ႕ဆန့္က်င္တဲ႕အသိတရားေတြနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုဘယ္
ျပည္သူမွလက္မခံဘူး
လုံးဝဆန့္က်င္တယ္ဒီအျပုအမူဟာလုံးဝအသိဥာဏ္မဲ႕တဲ႕
သူေတာင္မလုပ္တဲ႕အလုပ္ျဖစ္တယ္။
ရွံဳ႕ခ်တယ္
ရွံဳခ်တယ္လုံးဝကိုရွံဳခ်တယ္။
ဖ်က္ဆီးသလဲ။