Monday, March 9, 2015

Ngai lama wa sut du sahti kumi rai wa yang galaw mayu ai lam ni


News Feed

News Feed

Ngai kaw n Dai zawn Gumhpraw lu yang gaw ,Jarit mayan hta Myusha ni hpe Hpaga ga woi nna Myusha yawng hpe Bungli lu jaw hkra galaw Ya mayu ai, Shanglawt Hpyen dap hpe Lanak ni shagreng Ya mayu ai , Du jawng yu ai ni hpe pang hte pang Maigan woi Hkawm nna jawng mung bai matut shangun mayu ai , Hpyendu Hpyenla ni a salat katsut Shata kumhpa hpe jat Ya mayu ai, Hpyendap a matu Ginsup htingnu Kaba ni gap nna Ginsup Rai hkum hkra lajang ya mayu ai, Mare Kaba shagu hta Ginsup Sara ni hpe shabrai jaw nna Myusha ni hpe Free sharin Hkam la nna Ginsup shangun mayu ai ,Kani dawn ai ni hpe grau nna mung Ginsup woi mayu ai, Hpyendap Kata hta e salat shapru la na matu (Sauna Room) ni hpe galaw ya nna Hkashin na shara ni a tsawm di da Ya mayu ai, Music hte seng ai A rung a Rai ni hpring hkra mung di da ya mayu ai , Hpyen dap hta Mung( Museum) madun gawk ni galaw da ya mayu ai , Training Gawknu Kaba ni gap Ya mayu ai ,,,, Maijayang hte Laiza kaw e Ginsup gawknu Kaba Ba re ai ni hpaw nna Ramma ni yawng hpe mung Grai pyaw hkra ginsup Hpan jahkum nna ginsup shangun mayu ai, Laika dum Kaba ni galaw nna Laika buk kaja law law hte Computer law law bang da ya nna Internet connection Grai kaja hkra galaw da ya mayu ai , Laiza Tv hte FM hpe Mungkan shiga ni hte Anhte a matu akyu rawng ai shiga hkrung sumla ni hpe lu htawn Ya hkra shagrak la mayu ai , Mungkan madang dep Hpaji ni sharin na shara ni galaw la nna ma ni hpe Hpaji sharin ya mayu ai, Kachin Talen show shingjawng poi lamang ni lu galaw na matu stage prinra Kaba Gawknu ni shachyaw la nna galaw woi mayu ai ,Music jawng Kaba ni hpaw la nna Kachin-China Music shingjawng poi ni galaw mayu ai , miwa ni hte lam 5 hku Kanawn mazum lu hkra mung shakut mayu ai ,1, Hpaji hparat hte Tsi mawan .2 Hpaga yunga Gawda Tara ka la nna Hpaga yunga hku Kanawn na 3. Sport Ginsup ai lam shingjawng ai lam ,sharin la ai lam ni hte Kanawn na , 4.Music Hpaji Shada Hting lu Hting Lai kanawn mazum shingjawng poi ni galaw na .5.Htung Hkring Labau Ginru ginsa hku kanawn mazum na ! Dai 5 hteng hte Anhte A Mungdan hpe masat dingsat shawng galaw Ya wa hkra shakut mayu ai !! Wa Karai Anhte Kachin Myusha ni hpe shaman Ya rit!! Amen!! Amen!Amen! MLH