Monday, March 9, 2015

ga Shagawnp hte sumla

Anhte a WunPawng Mungdan Shanglawt Asuya a Tsun shaga na a hkang a Ya lu da ai Sara Kaba La Nan a chye Hkam Sha ai lam , ga Shagawnp hte sumla N Kau hpe Wechat kaw mu ai Majaw mara dat ai !! MLH

ga Shagawnp hte sumla