Monday, June 12, 2017

Kadai mi sumprat dok dok, hkaq garan lam mi gyin ya tim shadaq mara n shagun hkat ai sha hpu nau shadaq kahkyin gumdin nga yang she, Wunpong sha ni myit mada ai pandung de du lu na re

Dai ni 11/6/17
Ngai aq PA. wa 11 ten hta hpung up langai laban naw ku sa woi na re daq nga shi ga jaw ai. 
Ngai nga ai kawq nawku jong n nga ai re majo, hpung sara langai ngai n sa woi ai rai yang, nawku n byin ai. 
Num kasha langai n lom, yawng La lawq ma ni hkrai re.
Nawku na shara kawq du yu yang, nawku woi na sara kaba gaw Lisu hpung up Rev. Simon re. 
Shi aq mungga ga baw gaw, Kahkyin gumdin nga ai hpe Karai Kasang raq sharong ai, ngu ai rai lu ai. 
Mungga gaw galu nna hkrak ai. Noa aq hpang lamu dep na wut wahpang shachyawq ai kon hpang nna haw ai. 
Kadun ai hku ginchyum ga nga yang, "dai ni Myen Lisu nga nna garu ai gaw tinang mung kata sha n-ga, maigan pyi chyam bra nga sai, raitim tinang ni gaw Wunpong sha ni aq ginru ginsa labau hpe nhtang mada ra ai, 
Kadai mi sumprat dok dok, hkaq garan lam mi gyin ya tim shadaq mara n shagun hkat ai sha hpu nau shadaq kahkyin gumdin nga yang she, Wunpong sha ni myit mada ai pandung de du lu na re " nga ai rai lu ai.
Myit rum ni yawng chye lu na htawn dat nngai.