Monday, January 23, 2017

Ting nang Magam tinang du re,Kachin land for Kachin


-ဒုတိယကမၻာစစ္မွ သူရဲေကာင္းKachin-American Rangerတပ္ဖြဲ႕ Major N-hpan Naw ၏သမီးဖြားဖြား N-hpan Ja Ra(Kachin Historian & Musician) ေျပာေသာ စကား
Video-Jau Galang Jau
Ah Gu Dingla