Friday, April 22, 2016

PJS ေတြဖမ္းလုိ ့ ျပည္သူ စစ္ ေတြ ေထာင္ ထဲ ေရာက,

PJS ေတြဖမ္းလုိ ့ ျပည္သူ စစ္ ေတြ ေထာင္ ထဲ ေရာက,္ ျကား လုိ ့မွ ေကာင္းေသး လား?
Myutsaw Kasa 
18 ya shani Mung Baw mare hpung Pat Jasan ni hte Mung Baw P.T.Ts Du Mun Awng a hpyen hpung ni pawng nna P.T.Ts magam gun Miwa Lauban Langai a Ka-ni rung hpe shang zing ai. Miwa gaw galoi mung anhte mungdan hpe jahten ai, anhte hpe akyang jahten ya ai, bungli sha chye galaw ai.
PJS ေတြဖမ္းလုိ ့ ျပည္သူ စစ္ ေတြ ေထာင္ ထဲ ေရာက,္ ျ