Saturday, December 15, 2018

Daini na ramma Daini na Ningbaw Ningla!

Kaja wa aten jaw apnawng gwi ai, galaw gwi ai, dawdan gwi ai, laklai ai ningmu ni hpe myit lu ai gaw RAMMA NI rai nga ai.

Shanglawt lu ai mungdan ni hpe yu mat wa ai shaloi mung malawng gaw ramma ni kaw nna hpang ai re.
Ramma ni a arang grai kaba ai re.