Friday, January 19, 2018

US De Shawng Du ai Salang Z. Brang Seng hte San Htai

PS: Myen Mungdan shanglawt ningnan lu wa ai ten hta, Darjeeling, India ga de hpaji sa sharin ai lam loi tsun dan lu na kun?
ZBS: Myen Mung shanglawt lu ai ten hta laika sharin jawng nga manga ngu na jawngma ndang hkap la mat wa ai hku re. Madang tsaw ai sasana jawng ni mung ram dik ai jawngma yawng hpe n hkap la lu mat wa ai majaw India Mung na sasana jawng de shalun mat wa ai hku re.
Dai ten hta Darjeeling na Jau jawng St. Joseph de sa lu na lam hpaw wa ai majaw Myen Mung na jawngma grai shang wa sai. Jawngma 60 a lahta de nhkap la lu mat wa nna Darjeeling kaw na kaga mying kaba ai jawng masum, St. Paul, Loreto Convent hte Mount Hermon de mung grai shang mat wa ai hku re.
Mying gumhkawng ai kasha ni mung Darjeeling sa ai kaw lawm ma ai. Prime Minister U Nu a shayi sha lahkawng Loreto Covent de lung ai lam chye lu ai. General Ne Win a kasha mung St. Paul sa lung ai. Bai Dr. Ba Maw ai kasha mung St. Joseph de re. Kaga Sam Sawbwa kasha ni mung lawm ma ai.
Jinghpaw jawngma ni Mount Hermon de sa lung ai ni gaw: Luk Bawm, Peter Ah Yung, Sam Hkun Kung hte ngai re. St. Joseph jawng de gaw Michael Howa Ja La hte George La Bu yan rai ma ai.
Ngai mung Senior Cambridge san poi awng ai hpang shaning St. Joseph’s College de matut lung nngai. Dai ten gaw America de lu sa na hpe ala nga ai ten re.
read more ++click on link
http://www.kachinlandnews.org/?p=24419