Friday, January 19, 2018

Howa Duwa Maran Hkun Hpung hte Du Kaba Lahpai Naw Seng

1950 ning ten Du Kaba Lahpai Naw Seng woi awn ai Hpyen hpung (4000-5000) hpe shinggyin da lu nna PAWNG YAWNG MUNGDAN SHANGLAWT lu na matu yaw shada let Hu Hpyet Man Kawng bum hta kahkyin nga lu sai re. 

Ndai lam hpe Laika ka Sr. Bertile Lintner gaw; 'Shanglawt lu na lata matu kaw sha rai sai' ngu nna tsun lai wa sai. 

Du Kaba Lahpai Naw Seng gaw ;- 'Myen ndai ni anhte PAWNG YAWNG ni a htunghking, laili laika, lamu ga hte amyu hpe shamat kau ya wa nga ai. Dai majaw PAWNG YAWNG NI A MUNGDAN HPE MAKAWP MAGA LA RA SAI' ngu nna tsun lai wa sai. 
Amyu sha lawt lam hpe shakut shaja nga ai ten; anhte myusha bum du ni malawng maga gaw Home Guard(Mare Sin Hpyen Hpung) ni hpaw la nhtawm Du Kaba Lahpai Naw Seng hpe ninghkap lai wa sai. Du Kaba hpe garum madi shadaw ai lam yawng mung dawm kau sai.
Kaga Bum du ni yawng hte Home Guard hpaw nna ninghkap nga ai raitim, Howa Duwa Maran Hkun Hpung gaw ningmu sam ai hte Du Kaba hpe madi shadaw lai wa sai. Sam Saw Bwah Sao Hom Hpa mung Du Kaba hpe madi shadaw lai wa sai re.
Bumdu ni hte Kachin Rifile Dap ni jawm gasat ai a marang e Du Kaba Naw Seng a Hpyen hpung ni gaw Miwa hkran de koi yan shang mat wa sai. Ndai zawn rai Du Kaba Naw Seng hpe garum madi shadaw ai ni hpe mung rim zingri hpang wa sai.
Howa Duwa Maran Hkun Hpung mung shim lam n nga wa ai majaw Kanu mungdan de shi a aru arat ni hte mare masha nkau hpe kahkyin la nna bu htawt htaw mat wa sai. Bumdu shada gyam hkat wa ai majaw rai nga ai. 
Dai ten hta Naw Seng a Hpyenma lahkawng hpe tsi tsi lajang ya ai Dr. Stel Job hpe mung (2) ning tup htawng rim bang lai wa sai.
Sam Saw Bwa wa hpe mung rim na hkyen wa ai shaloi;
' Ngai n-gun garan kau ya nna, Miwa mung de shang na matu hpaji jaw la ai majaw sha Munghpawm hpe hkye lu ai re. N rai yang KNDO ni hte n-gun kahkyin mat ai hku rai yang gaw mungdan bya sai' ngu nna hkalem kau ai majaw sha asak lawt lai wa sai.
Sub-State Councilor ni hpe mung 
'marai Masum hkrum n mai na yawng hpe rim na' nga nna tara shapraw lai wa sai.

Ndai mabyin yawng hpe ginchyum dat yu ai shaloi anhte myusha bumdu ni hte mungdan magam gun nkau tinang a sha ku hpe sha myit ai hte KANGKA AI ngu ai lam hpe sha na ra, sha ra ai majaw re. Hpyen masa hte Mung Masa hpe garan ginhka n chye ai majaw byin lai wa sai. 

Ya daini mung anhte Wunpawng kata dai zawn re ni grai naw law nga ai. Ndai gaw mung masa hpe atsawm n hkawn hkrang ai sha;---
- Ngai Myen Hpyenla n galaw nang nga yang
- Anhte Pyi Thu Tsit n galaw nang nga yang
- Ngai rapdaw Salang n galaw nang nga yang
- Ngai Wunji n galaw nang nga yang ngu ai lam ni hpe sha myit nga nna myusha lam hpe koi gam let tinang a shatkan kapa nga ma ai. 

Matsing;
- Shang lawm bawngban mai ai.

Hkungga ai.


Amyu sha magam hta,
Hkring Wa
 — with Chyamai Hku and Myusha Gintawng.
Comments
U Ru N'shu
U Ru N'shu Dai gaw loi dik! Lai wa sai ten "Paliman"prat Yangon asuya ten hkan Wungyi,Amat,nga ni malong maga rai na nga le.
Manage
 · Reply · 1y
Damang La
Damang La Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha ni a rawt malan ningpawt gaw Du Kaba Lahkum Lahpai Naw Seng re hpe mung n mai malap kau ai.
Manage
 · Reply · 1y
Lahkum Lahpai
Lahkum Lahpai teng ai.kahin ni a mati rawtmalan ningshawng gaw naw seng ngu tsun mai sai.naw seng prat hta kachin ni mungmasa kung ai n law ai majaw ngu kau saga.naw seng a prat hta naw seng woi awn ai hkun n hkan kau ai majaw.dai ni du hkra ngapyi ni a npu e 70 nin...See More
Manage
 · Reply · 1y
Damang La
Damang La Chyumrum Jinghpaw Wunpawng Amyu sha ni a rawt malan lam yan hpe shawng numshawn woi hpaw ai Du Kaba Lahkum Lahpai Naw Seng a lam hpe mung Labau hta m mai shamat kau ai. KIO/KIA hpe hpaw hpang wa ai chyawm me gaw, GOC.Gen. Lahtaw Zau Seng hte manang ni rai ma ai. Raitimung Du Kaba Naw Seng kaw nna matut manoi mat wa ai sha re. Ndai aten hta lawm ai Salang ni nkau mi asak hkrung nna naw nga nga ma ai.
Manage
 · Reply · 1y
Lahkum Lahpai
Lahkum Lahpai Kachin ni a rawtmalan ningshawng gaw Dkb.Lhp.Naw Seng re.Dai ten Kachin Kanu Kawa nkau mi tinggyeng kanwang myit a majaw mung rai na sai,raitim hpaji n kung,mungmasa n kung nna mung rai na masai mara n shakun mayu ai.kanu kaw hkri hpa sha ai majaw kash...See More