Wednesday, January 10, 2018

1953 ning Jingphaw Mung Nhtoi htaq Jinghpaw Mung Ningbaw Sama Duwa Sinwa Naw tsun ai Mung Masa mungga hpe hti yu ga

By Palawng Naw tawng Facebook