Thursday, December 1, 2016

1/12/2016 Sweet December Padang Shiga


KIA Dap Dung (38) ginra, Loi Jung bum, Lau Shang Chai kaw shara jahkrat nga ai myen tai hpyen dap hpe dai hpawt jau 3:20am ten ram hta tinang KIA hte hpu nau myit rum AA hpyen hpung ni pawng nna padang dip zing la kau lu sai lam shiga na chye lu ai.