Wednesday, May 11, 2016

အင္းဝေနျပည္ေတာ္ kaw gaw ram ram gumhkawng lai wa sai Kasan Baw Dawq Nawng


Nsang Awng La zawn, htawng ninghkring langai, moi mung Myu sha ni hta paw lai wa sai. Raitim, dai ten hta Myen Mung kaw modo car pyi n nga shi ai ten re majaw, maigan du hkra chyawm n gumhkawng ai. အင္းဝေနျပည္ေတာ္ kaw gaw ram ram gumhkawng lai wa sai.
By wang hkang awng marip