Wednesday, May 11, 2016

Kala Mung de Jinghpaw ni kaning rai du mat ai kun


Kala Mung de Jinghpaw ni kaning rai du mat ai kun i? Miwa Mung de Jinghpaw ni kaning rai du mat ai kun I? nga nna jahkring hkring san katut ai. Inglik myi mut wa garai n du shang yang, tinang Kachin ni a lapran jarit n nga ai. Mung jarit ngu ai gaw, Inglik wa masat reng hkau ya ai she re. Ndai lam mung ma ni hpe hkai dan ga.