Friday, May 18, 2018

Mung dan Up mayu ga

An hte Kachin ni gaw mungdan rai n up sha ga ai majaw
nam chyim ,namta rai nhkrup sha yu nga ga ai,

Mungdan hpe up sha laiwa sai ni gaw dai dwi sau ai nam chyim nam ta, sha-oi ntsin lu sha nam chyim chye na majaw galoi nkam tat ,ladat amyu myu,lanyet amyu myu,tsigut hte nan gut, mung dan up na hpe sha nyan hpaji daw nga ma ai hpe mu lu nga ai,

Malaysia na Dr. Mahahti wa asak 92 ning du tim pyi power naw lung jum nga ai,Malaysia mung dan hpe 22 ning,mung up ning baw 4 lang up lai wa nna ya kalang bai up lu sai rai nga ai.Shi lak htak hta hpaga yum ga kaja nna sut su dik ten mung rai sai.
American Billionaire George Soros wa a ladat majaw 1997 ning na Malaysia hpa ga gat lawk hkrat ,ginchyum chyat ten pyi laidi lu ai ladat nga lu ai.Mungdan ting na gum hpraw hpe hpaida wang hpaw nna lahkawn la,gum hpraw bai chyai jang kalang ta mung dan ting na hpaida wang ni pat kau re ten ladaw hta Malaysia kaw nga lawm yu sai,

Ning baw Kaba Maran Brang seng a prat hta Dr mahahti hte matut nna Kachin ni Malaysia kaw jawng mai lung na lam mung jahta yu sai lam na ga ai.

An hte Kachin ni maigan mung dan kaba de law law pru hkawm sa nna nga pra ,hpaji sharin lu na ,ginjang mung Malaysia kawn bu htawt ai gaw lawdik rai nga ai.

Myen ni mung dai hku sha rai nga ai,power madu nna yawng hpe dip chyup sha nga ai.

An hte Kachin ni mung gara ladat hku rai tim mungdan up lawm lu hkra gaw ten tup ladat shaw ra na rai?
Mung dan up madu mai ai baw hpaji law law sharin hka ja la ga law.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahathir_Mohamad