Wednesday, February 13, 2019

တရုတ္ျပည္၏ ဖခင္ၾကီး (သုိ႔မဟုတ္) ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္

တရုတ္ျပည္၏ ဖခင္ၾကီး (သုိ႔မဟုတ္) ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္

ဟန္တရုတ္လူမ်ိဳး၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ကို ၁၈၆၆ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရုတ္ျပည္မၾကီးကသာမက၊ တရုတ္တိုင္ေပနယ္ကပါ တိုင္းျပည္၏ ဖခင္ၾကီးဟု သတ္မွတ္ခံထားရသူျဖစ္သည္။
တရုတ္ျပည္၏ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး တိုင္းသူျပည္သားအမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး (၁၉၁၂) ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့ျပီး တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ သမၼတလည္းျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားရွိ၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားဟူသည္လည္း ရွိ၏။ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားသည္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းသက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္လည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ဖိႏွိပ္မည္သာျဖစ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးမွာ ဖိႏွိပ္ခံနင္းျပားတို႔ဘက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို တိုက္ယူေပးမည့္ အာဇာနည္မ်ားေပၚထြက္
လာေလ့ရွိသည္။ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္သည္ ထိုကဲံသို႔ေသာ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္သူလူတန္းစားမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မဟုတ္ပါ။ တရုတ္ျပည္ၾကီးကို အစဥ္အဆက္ အုပ္စိုးလာခဲ့ၾကသည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ မန္ခ်ဴးဘုရင္မင္းဆက္ျဖစ္ပါသည္။
တရုတ္ျပည္မၾကီး ေဂါင္ေဒါင္းျပည္နယ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ဆြန္ယက္ဆင္မွာ လယ္သမားမ်ိဳး ရိုးျဖစ္ျပီး အသက္၆ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ မိဘကိုကူညီလ်က္ ႏြားေက်ာင္းသားအလုပ္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အသက္ ဆယ္ႏွစ္တြင္ ပညာစသင္ခြင့္ရျပီး အသက္ ၁၃ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဟိုႏိုလူလူသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ အဂၤလိပ္စာ၊ယူေကႏုိင္ငံသမိုင္း၊ သခ်ၤာ၊သိပံၸႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တရုတ္ျပည္သို႔ ျပန္လာျပီး ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဂၽြန္ကားဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ ေဂါင္ရွဳဘိုဂ်ီေဆးရုံတြင္ ေဆးပညာသင္ယူကာ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ေဆးပညာဘြဲ႕ရရွိသည္။ ထိုတကၠသိုလ္မွ ပထမဆံုးဘြဲ႕ရသည့္ ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦးအနက္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ဆြန္ယက္ဆင္သည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကို မႏွစ္ျမိဳ႕။အေနာက္တိုင္းျပည္မ်ားမွာကဲ့သို႔ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေစလိုသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္အလုပ္ကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူဘုရင္၏ အျငိဳျငင္ကုိခံလ်က္ အေမွာင္ေလာကသားမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံ ရသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားျဖစ္လာသည္။ဆြန္ယက္ဆင္၏ ထင္ရွားေသာႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္မွာ အမိ်ဳးသားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအမ်ား ေပ်ာ္ရ႔ႊင္က်န္းမာေရး ဟူသည့္ လူထုခံယူခ်က္ သံုးရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုသံုးခ်က္ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးတူမွ်ေရးဟူသည့္ အဆံုးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္သံုးရပ္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ဆြန္ယက္ဆင္က ယံုၾကည္သည္။
ဆြန္ယက္ဆင္၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈသည္ တရုတ္ျပည္မၾကီးကို ေက်ာ္လႊားလ်က္ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားရွိေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ဘယ္ေနရာမွာေနေန တရုတ္လူမ်ိဳးသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးသာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဆြန္ယက္ဆင္သည္ စကၤာပူ၊မေလးရွားစသည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ စည္းရံုးေရး အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ထံမွ ေတာင္းယူရသည့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနၾကသည့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိႏိုင္ေရး အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ သူယံုၾကည္သည့္ လူထုခံယူခ်က္ သံုးရပ္ကို လွည့္လည္၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ ၁၉၁၁ေတာ္လွန္ေရးၾကီးသည္ အေ၀းေရာက္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အဓိကဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ဆြန္ယက္ဆင္ကခံယူခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ထံုးစံအတိုင္း ဆြန္ယက္ဆင္၏ဘ၀သည္ အခက္အခဲအတိုက္အခံမ်ား၊နယ္ႏွင္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဘ၀ျဖစ္သည္။ ဘုရင္စနစ္က်ဆံုးသြားသည့္အခါ အသစ္ထြက္ေပၚ လာသည့္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။ ထိုစဥ္က တရုတ္ျပည္ၾကီးကို အပိုင္းပိုင္းခြဲလ်က္ တဗိုလ္တမင္း အုပ္စိုးေနၾကသည့္ စစ္ဘုရင္မ်ား၏ ရန္သူေတာ္လည္းျဖစ္လာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အထိအရွ မခံသည့္ ညီညြတ္ေရးျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ သူ၏ကူမင္တန္ပါတီမွာ သူကြယ္ လြန္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေလသည္။ သူကြယ္လြန္ျပီးမွ ကူမင္တန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ အၾကားျဖစ္ရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုမူ ဆြန္ယက္ဆင္ ျမင္မသြားရွာပါ။ ဆြန္ယက္ဆင္သည္ ၁၉၂၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ရက္၊ အသက္ ၅၈ႏွစ္အရြယ္တြင္ အသည္းကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ေဘဂ်င္းျမိဳ႕၌ကြယ္လြန္သည္။
ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ အာဏာရအစိုးရမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ေမွးမွိန္ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရတာမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္အား တရုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ညႊန္းလာၾကတာ ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း တိုင္၀မ္ကၽြန္းရွိ ကူမင္တန္ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏွစ္စဥ္အလုပ္သမားေန႔(ေမေဒး)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေန႔ေရာက္တိုင္း တီယန္မန္ရင္ျပင္တြင္ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ား လာေရာက္ျပသဂုဏ္ျပဳၾကသည့္ အေလ့အထမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ေလသည္။
copy
http://lwammoeayebooks.com/2018/08/26/တရုတ္ျပည္၏-ဖခင္ၾကီး-သုိ/