Friday, November 10, 2017

Num Shawng Chye Wa Ai Lam


Jinghpo Wunpong Labau Sara Kaba 
#Sara_Htoi_Man (Duwa Manam Tawng) Sawk madun shalen da ai re.
Wunpong htung hking labau hpe chye da matsing sumhting da ging nga ai law.