Friday, November 10, 2017

Jinghpaw HtungHking Shachyen Shaga Ai Lam. Daw (1) kaw na (5) du hkra


Jianghpaw Wunpawng Myu Sha Ni (Ya Na Ramma Nnan Ni ) 
Ti Nang A Htunghkring Shachyen Shaga Ai Lam Hpe Grau Na Chyehkrawn Wa Mu Ga Ngu
 Yawshda Let Hpushawng Kanu Kawa Ni Ka Lajang Da Ai "
"Jinghpaw Wunpawng Htunghkring Hte Maumwi Mausa Shachyen Shaga Laika Buk "" Kaw Nna Bai Kahtap Mara Dat Ai Re.