Thursday, February 25, 2016

Kachin Alliance News : 2nd week of February 2016

KNU,ဒုဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ USA,ရွိ Kachin Alliance ရံုးသို႔ ေရာက္ရွိ
(24,Feb,2016)
KNU, ဒုဥကၠဌ ဆရာမေနာ္စီဖိုးရာစိန္ USA, ရွိ Kachin Alliance ရံုးသို႔
လာေရာက္ လည္ ပတ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ KNU,ဒုဥကၠဌဆရာမေနာ္စီဖိုးရာစိန္
သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ ၊၀ါရွင္တန္ဒီစီ ျမို႔ေတာ္ရွိ Kachin Alliance ရံုးခန္း
သို႔ယေန႔ (၂၄.၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေနလည္ (၁၂း၃၀)နာရီ
အခ်ိန္ တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
KNU, ဒုဥကၠဌ ဆရာမေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အား Kachin Alliance ဥကၠဌျဖစ္သူ
Nsang Gum San မွ ေႏြးေထြးစြာလက္ခံ ၾကိဳဆိုေတြ႔ဆံုျပီး လက္ရွိ ျမန္မာ႔
ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏အေရး၊ အေျခအေန မ်ားအျပင္
ေရွ႔ဆက္ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ကိုရင္းႏွီးပြင္႔လင္းစြာ ေဆြးေႏြး
ခဲ႔ၾကျပီး၊ ေရွ႔ဆက္ျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယခုထက္ပိုျပီး အခ်င္းခ်င္း
အသြယ္ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လို ေၾကာင္း စသည္႔ျဖင္႔
ရင္းႏွီးပြင္႔ လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကေၾကာင္း Kachin Alliance ဥကၠဌ
Nsang Gum San ထံမွ သိရရွိရပါသည္။
(ဓါတ္ပံု-ဆရာမေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ႏွင္႔ Nsang Gum San တို႔ အားKachin
alliance ရံုးခန္းတြင္ေတြ႔ရစဥ္။(24,2,2016)

KNU Ningtau Ningbaw Phado Zipporah Sein hpe Kachin Alliance rung kaw hkap hkalum nna Munghpawm mung masa lam tsun bawng ban lu sai. Daini 12:30pm hta Kachin Alliance Ning baw slg N sang Gum San hte Rung Lit hkam Lahtaw Doi ling rau jawm hkrum zup lu sai
ent...
Kachin Alliance met with Mary Tawm, Director of Wunpawng Ninghtoi, a relief agency providing assistance to thousands of IDPs, in DC office on February 21, 2016. WNP a ningbaw langai rai nga ai Sarama Mary Tawm hte hkrum zup nna (1) Amerika na WP amyu sha ni hku nna kanu buga de tsinyam hkrum nga ai anhte a sai daw sai chye ni hpe ya ten hta gara lam hku garum yang grau akyu rawng na ngu ai lam ni hte (2) matut nna Kachin Alliance hku nna WNP hte matut mahkai let mai galaw...
 See More
Letter to Ambassador elect Scot Marciel from Karenni - American Association, Mon American Association, California Shan Social and Cultural Society and Kachin Alliance
US state department Ambassador ningnan wa hte US hta na kaga bawsan hpung ni hte rau Ambassador wa Myen mung nsa wa shi yang anhte a ra sharawng ai lam ni hpe sa garum hpyi ai hta Pat Jasan ni a lam hpe zup hpawng hpaw ai hte shawng ningnan bawngban la lu sai hku re. Anhte Amerika na Wunpawng amyu sha ni a matu gaw ya aten hta a hkyak ai lam gaw Pat Jasan ni a lam re ai lam hpe a san sha sa salang lang dan sai. Ndai zawn rai nna lak nak lang nna pat shing dang ai lam ni hpe...
 See More
Kachin Alliance ning baw , mu madu hte myubaw sang ning baw ni Myenmung US hkring mang ning nan Scot Marciel US state department salang wa hte hkrum sai. Kachin Alliance participated in a roundtable discussion with Ambassador Elect Scot Marciel along with Karenni - American Association, Mon American Association and California Shan Social and Cultural Society.
Kachin Alliance rung hta e shawng nnan lang na hpu nau myu sha baw sang ni hte hkrum zup hpawng lu galaw sai. Sa du ai myu sha baw sang hpung ni a dat kasa ni gaw Dr. Sai Htwe Maung, President, California Shan Social & Cultural Society; Wai Linn, Secretary, Karenni- American Association; Chan M. Conlwar, EC member, Mon American Association ni re.