Sunday, August 21, 2016

Kachin Alliance News

Kachin Alliance added an event.
https://www.facebook.com/events/1626063141019068/
Hkawp hkunga ai Myusha ni yawng hpang de saw shaga n dau dat ai lam.
Kachin Alliance woi awn let Myu sha yawng hte seng ai
National Conference kasa zuphpawng kaba hpe Houston, Texas Mung daw USA hta
Sept 3-4, 2016 Labor day shani galaw sa wa na hku re.
Lai wa sai 2014 hta Dallas-Fort Worth, TX hta galaw sa wa sai hte maren
Kachin Alliance a gawda ai tara hpe jawm dawdan shagrin da ai lam,

Duwa na 2017/2018 hta mu gun na matu Magam gun ningnan lata ai lam,
Maigan mung dan Amerika du nga sai WunPawng myu sha ( Kachin )ni hku nna ,
Amyu sha hte mung dan a shawng lam masing hta rawt galau kaba wa hkra gara hku na jawm galaw sa wa na ,
ngu ai ahkyak lam madung ni hpe bawng ban jahkrup sawa na National conerance zahpawng kaba re.
Ndai National Conference kasa zuphpawng kaba hta yawng a hkum ara sadu shanglawm na matu saw shaga dat ai.
 
Kachin AllianceZuphpawng Matut Mahkai Lithkam: Dr. Maran Naw Mai, Matut Mahkai Lit Hkam,
Tel: (402) 990-2553, naungmon@hotmail.com�

Slg. Mashaw Mung Nang La, BOD/Z...
Kachin AllianceZuphpawng hpe ndai lawu na nhtoi hte shara hta galaw sa wa na ga ai: Nhtoi: Saturday & Sunday, September 3-4, 2016 (Labor Day Weekends)�
Shara: Houst...
SEP3
Kachin Alliance
Kachinalliance Boad of director malawm hku nna
Louisiana New orleans kaw shanu nga ai ram ma ni hte kanu kawa myitsu nkau myi hte hkrum zup lu sai.
Myu sha lam bawng ban ai hta duwa na September praw 3/4 Taxes Huston Kachinalliance National conference galaw na hte seng nna bawng ban ai hku re.louisiana myitsu kanu kawa ram ma ni hpe myu sha lam hta ra ang ai lam ni hta madi shadaw garum hkat na lam shatsam ai lam tsun sang lang dan sai

Wunpawng mungdan shanglawt asuya up hkang gin ra rai nga ai Maijayang hta galaw nga ai Munghpawm myen mung a rudi myu sha hpawng kaba e
KIO Kawn saw shaga ai majaw Kachin Alliance USA a ning baw Nsang Gumsan gaw Observer hku nna Shang lawm sai