Friday, March 6, 2020

Mongolian spot ( Mungul sai hkra ai masat masa re lam chye lu )

tsi hpaji ning hkring ni hku nna Mongolian spot ana hapn mi hku nna sawk tam.